Informační povinnosti obchodníka s cennými papíry a pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry

Po získání licence obchodníka s cennými papíry nebo po dokončení pasportizace (v případě poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry z EU) a po zápisu do obchodního rejstříku je regulovaný subjekt povinen začít plnit vykazovací povinnosti.

V případě, že byla udělena licence nebo dokončena pasportizace a subjekt není připraven zahájit faktickou činnost, je možné požádat o odklad plnění vykazovacích povinností, a to prostřednictvím kontaktů uvedených u jednotlivých oblastí výkaznictví.

Povinnými osobami pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry jsou v rozsahu stanoveném zákonem:

 1. obchodník s cennými papíry, který je bankou,
 2. zahraniční banka s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky,
 3. obchodník s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky,
 4. zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která není bankou a která poskytuje služby v České republice prostřednictvím své pobočky,
 5. investiční společnost a zahraniční osoba s povolením k činnosti obhospodařovatele, která není srovnatelná s investičním fondem, pokud obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management),
 6. investiční společnost z jiného členského státu Evropské unie, která v České republice prostřednictvím své pobočky obhospodařuje majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management)

Sběr dohledových a statistických dat pro potřeby České národní banky a dalších uživatelů dat je primárně zajišťován systémem SDAT.

Pro pořizování dat a zasílání výkazů slouží produkční prostředí systému SDAT, kde probíhá rutinní provoz, pro účely testování slouží prostředí testovací (odkaz).

Dokumenty pro realizaci vykazování do systému SDAT jsou k dispozici na webu ČNB, v části technická specifikace SDAT.  Případné změny budou avizovány v části Aktuality na hlavní stránce SDAT na webu ČNB.

Kontakt pro registraci do systému SDAT a řešení technických potíží s vykazováním: sdat@cnb.cz

Evropská legislativa k výkaznictví

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 (IFR) ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky (odkaz)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (odkaz)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2284, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o podávání zpráv pro účely dohledu a zpřístupňování informací investičními podniky (odkaz)
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (odkaz)
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům („RTS 22“) (odkaz)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (odkaz)

Národní legislativa k výkaznictví

 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (odkaz)
 • Vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (odkaz)

Souhrnné informace k dohledovému výkaznictví jsou publikovány na stránkách dohledové statistiky (odkaz).

V souladu s § 9 vyhlášky č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, sdělí subjekt bez zbytečného odkladu ČNB kontaktní osoby (nejméně dvě) pro výkaznictví, a to zasláním následujících informací na adresu kt.stat@cnb.cz:

 • jméno a příjmení kontaktní osoby;
 • adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktní osoby;
 • přidělené LEI obchodníka (v případě, že obchodník s cennými papíry bude obchodovat nástroje, které podléhají hlášení dle čl. 26 Nařízení EP a Rady (EU) č. 600/2014 (MiFIR), musí mít přidělen LEI kód).

Jakmile ČNB obdrží informace o kontaktních osobách, zašle obchodníkovi s cennými papíry aktivační informace pro registraci, které umožní dálkový přístup k aplikaci SDAT. Po registraci do systému SDAT bude subjektu vygenerována jeho individuální informační povinnost na základě rozsahu jeho licence a plánovaných činností.

Pro obchodníky s cennými papíry jsou relevantní vykazovací rámce v SDAT:

Metodické informace pro výkazy z oblasti obezřetnosti jsou dostupné v českém a anglickém jazyce na webových stránkách EBA (odkaz). Metodické informace pro zasílání informací o obchodech jsou dostupné v českém jazyce na stránkách ESMA (odkaz).

V případě jakýchkoliv nejasností a doplňujících dotazů k informačním povinnostem kontaktujte, prosím: