Informační povinnosti banky a pobočky zahraniční banky

Po získání bankovní licence (u bank a poboček bank ze třetích zemí) nebo po dokončení pasportizace (v případě poboček zahraničních bank z EU) a po zápisu do obchodního rejstříku je regulovaný subjekt povinen začít plnit vykazovací povinnosti.

V případě, že byla udělena licence nebo dokončena pasportizace a subjekt není připraven zahájit faktickou činnost, je možné požádat o odklad plnění vykazovacích povinností, a to prostřednictvím kontaktů uvedených u jednotlivých oblastí výkaznictví.

Sběr statistických, dohledových a rezolučních dat pro potřeby České národní banky a dalších uživatelů
dat je primárně zajišťován systémem SDAT.

Pro pořizování dat a zasílání výkazů slouží produkční prostředí systému SDAT, kde probíhá rutinní provoz, pro účely testování prostředí testovací (odkaz).

Dokumenty pro realizaci vykazování do systému SDAT jsou k dispozici na webu ČNB, v části
technická specifikace SDAT
.  Případné změny budou avizovány v části Aktuality na hlavní stránce SDAT na webu ČNB.

Kontakt pro registraci do systému SDAT a řešení technických potíží s vykazováním: sdat@cnb.cz

Evropská legislativa k výkaznictví

 • Nařízení EP (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce (odkaz)  
 • Prováděcí nařízení komise (EU) č. 451/2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení EP (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu (odkaz)
 • Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/379 ze dne 22. ledna 2021 o rozvahových položkách úvěrových institucí a sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2021/2) (odkaz)
 • Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34) (odkaz)
 • Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013  o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (odkaz)
 • Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/2011 ze dne 1. prosince 2020 kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (odkaz)
 • Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2016/867 o shromažďování podrobných údajů o úvěrech a úvěrovém riziku (ECB/2016/13) (odkaz)
 • Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2021/830 ze dne 26. března 2021 o statistice rozvahových položek a statistice úrokových sazeb měnových finančních institucí (ECB/2021/11) (odkaz)
 • Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2021/832 ze dne 26. března 2021 o zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platebního styku (ECB/2021/13) (odkaz)
 • Obecné pokyny k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 PSD2 EBA/GL/2020/01 (odkaz), kterými se mění EBA/GL/2018/05 (odkaz)

Národní legislativa k výkaznictví

 • vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, v platném znění (odkaz). 
 • vyhláška č. 401/2021 Sb., o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance (odkaz)
 • vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance (odkaz)
 • vyhláška č. 273/2014 Sb., o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank (odkaz)
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 12. října 2021 k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami, pobočkami zahraničních bank a spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance (odkaz)
 • úřední sdělení České národní banky ze dne 24. června 2020 (pdf, 260 kB) k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a nařízení Komise 2018/389 (odkaz)

Souhrnné informace k dohledovému výkaznictví jsou publikovány na stránkách dohledové statistiky (odkaz).

Oblast řešení krize je z právního pohledu primárně upravena na úrovni EU. Toto platí i pro oblast sběru dat, který je ukotven zejména v následujících právních předpisech (přímo účinné nařízení EK, nebo EBA ITS, na základě kterého bude vydáno přímo účinné nařízení EK) – odkaz

Metodické informace včetně struktur výkazů dle evropských nařízení - výkazy EBA  (COREP, FINREP) jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce (odkaz na webové stránky EBA). Národní výkazy včetně metodických informací a popisů výkazů jsou k dispozici pouze v českém jazyce. 

 • Přehled konkrétních požadavků v oblasti dohledových a rezolučních výkazů a vykazovacích povinností podle typu subjektu je publikován na webu (odkaz
 • Podoba jednotlivých výkazů je dostupná na portále sběrného systému SDAT v menu Metodické informace – Výkazy – Vykazovací rámec (odkaz
 • Vybrané informace k aktuálně platným nebo připravovaným metodikám  jsou k dispozici pod menu SDAT (odkaz).
 • Plnění informačních povinností podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (upraveno úředním sdělením ze dne 24. června 2020 k některým informačním povinnostem podle zákona o platebním styku a nařízení Komise 2018/389) prostřednictvím systému SDAT není pravidelnou povinností, ale probíhá na tzv. ad hoc bázi. V případě, kdy dojde k události, která zakládá povinnost reportovat data k některému z výkazů (IPSIFE%), tj. v případě naplnění podmínky uvedené v ustanovení § 161 odst. 5, § 181 odst. 3 nebo § 191 odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt pro dotazy k dohledovému a rezolučnímu výkaznictví: bd.stat@cnb.cz

Vykazovací povinnosti a metodika

 • Přesné vymezení požadovaných dat a podoba jednotlivých výkazů pro potřeby měnové a finanční a dalších odborných útvarů (sekce bankovních obchodů, sekce peněžní) statistiky jsou dostupné ve sběrném informačním systému SDAT v menu Metodické informace – Výkazy – VR Bankovnictví v časovém kontextu příslušné metodiky (odkaz), jen v českém jazyce. Pro oblast měnové a finanční statistiky jsou relevantní pouze tyto výkazy:
  • výkaz CZEONIA01 = CEO (ČNB) 1-98, SOTIFE60 = V (ČNB) 60-12, TISIFE11 = VT (ČNB) 1-12, VISIFE20 = V (ČNB) 13-04;
  • výkazy řady  RISIFE% = Bil (ČNB) 1-12, VST (ČNB) 22-12, VST (ČNB) 1-12, V (ČNB) 39-04, VST (ČNB) 41-12, VST (ČNB) 11-12, VST (ČNB) 3-12);
  • výkazy řady SISIFE% = VUS (ČNB) 1-12, VUS (ČNB) 2-12, VUS (ČNB) 3-12, VUS (ČNB) 11-12, VUS (ČNB) 12-12, VUS (ČNB) 13-12;
  • výkazy řady JISIFE% = E (ČNB) 9-01, E (ČNB) 10-01.
 • Přesné vymezení požadovaných dat a podoba jednotlivých výkazů pro statistiku platebního styku jsou dostupné ve sběrném informačním systému SDAT v menu Metodické informace - Výkazy - VR Výkaznictví o platebních službách (PSD2) v časovém kontextu příslušné metodiky (odkaz). Metodika je dostupná i v anglickém jazyce po zvolení příslušné jazykové verze. Za tuto oblast jsou k dispozici i detailní metodické informace na webových stránkách měnové a finanční statistiky ČNB (odkaz), kde je možné se přihlásit i k odebírání avíz pro sledování příslušných aktualizací této stránky.

Kontakt: MFSReporting@cnb.cz

Bližší informace k výkaznictví centrální evidence účtů jsou k dispozici na webových stránkách ČNB (odkaz).

Kontakt: ceu@cnb.cz

Vykazovací povinnost a metodika

Vykazování dat AnaCredit ČNB vychází primárně z AnaCredit ECB a spočívá v měsíčním/kvartálním vykazovaní definovaných výkazů PANACR02 - PANACR23. Sběr je realizován sběrným systémem
ČNB SDAT. Mezi AnaCredit ČNB a ECB ale existují podstatné rozdíly - platí, že AnaCredit ČNB je nadmnožinou AnaCredit ECB. Hlavní rozdíly spočívají v:

 • národních atributech (atributy s označením $ v schéma AnaCredit) a národních výkazech (PANACR21 - Propojení kontraktu, PANACR22 - Kreditní riziko, PANACR23 - Ekonomicky spjatá skupina)
 • AnaCredit ČNB sbírá i čistě podrozvahové instrumenty (více detailu v Národních specifikách AnaCredit)

Atributy shodné s atributy ECB jsou vykazovány podle metodiky ECB, tj. podle AnaCredit manuálu části I, II, III. Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami (tzv. PO) a fyzickými osobami podnikateli (tzv. FOP). V případě, že banka (nebo pobočka zahraniční banky) neeviduje žádné pohledávky, které jsou předmětem sběru AnaCredit, je povinna každý měsíc (ke každému referenčnímu období) reportovat v systému SDAT prázdné výkazy PANACR02 až PANACR23.

Všechny potřebné informace, dokumenty a kontakty jsou uvedeny na stránkách ČNB, v části Vykazováni do AnaCredit.

Správnost dat AnaCredit se testuje ve čtyřech krocích a pro úspěšné uzavření vykazování v daném měsíci je nutné splnit všechny čtyři úrovně kontrol:

 1. formátové kontroly – implementované v SDAT
 2. jednovýkazové kontroly (JVK) – implementované v SDAT
 3. mezivýkazové kontroly (MVK) – implementované v SDAT
 4. kontroly věrohodnosti (DQI resp. porovnání na RISIFE a FINREP) a porovnání na CRÚ – implementované mimo SDAT (komunikace prostřednictvím e-mailu a/nebo systému DM CRÚ)

Splnění prvních třech kroků kontrol v SDAT se formálně označuje jako splnění vykazovací povinnosti a je vyžadováno do 30 dnů od referenčního data daných výkazů. Splnění posledního, čtvrtého kroku, se potvrzuje odpovědí na e-mail od Věcné správy AnaCredit a je vyžadováno do 45 dnů od referenčního data daných výkazů. Informace ke kontrolám JVK a MVK se nacházejí v dokumentu Kontroly SDAT. Informace ke kontrolám DQI a porovnaní na CRÚ se nacházejí v již zmíněném dokumentu Národní specifika vykazování do Anacredit.

Každý nově vzniklý vykazující subjekt by měl zaslat na adresu anacredit@cnb.cz kontakt na osobu/osoby, které:

 • budou odpovědné za reporting dat AnaCredit za Vaší pobočku banky 
 • budou od nás dostávat na e-mail výsledky kontrol věrohodnosti a porovnání na CRÚ
 • budou od nás dostávat podklady k výsledkům kontrol věrohodnosti a porovnání na CRÚ pomocí šifrované komunikace (nutné disponovat komerčním šifrovacím certifikátem vystaveným některou z autorit PostSignum, I.CA, eIdentity) nebo systému DM CRÚ

S vykazováním úvěrových dat AnaCredit souvisí také samostatný systém RIAD, který obsahuje informace o protistranách vystupujících v úvěrových datech (dlužník, věřitel,...). Pro potřeby vykázání dat AnaCredit je nutné použít identifikátory protistran evidované právě v systému RIAD. 

Jedná se o centralizovaný víceúčelový registr ekonomických subjektů, které působí nejen v ČR, ale i v zahraničí, a to s pravidlem, že každý ekonomický subjekt v tomto registru existuje právě jednou a je identifikovaný právě jedním a jedinečným identifikátorem (tzv. RIAD IDK). Pomocí RIAD IDK je pak protistrana identifikovaná v rámci projektu AnaCredit. 
Pro přístup do ČNB RIAD je třeba komerční certifikát jedné ze tří podporovaných certifikačních autorit (PostSignum, 1CA, eIdentity) - zástupce vykazující banky zasílá žádost o založení tzv. superuživatele (správce uživatelských účtů) s přiloženým certifikátem v tzv. PEM tvaru e-mailem na RIAD-VS@cnb.cz. Získává tím přístup do webové aplikace ČNB RIAD a k webovým službám.

Webová aplikace zpřístupňuje data registru uživatelsky příjemnou formou jednoduchého vyhledávacího formuláře, umožňuje zasílání tzv. vstupních zpráv ve formátu XML, správu uživatelských účtů a přístup k číselníkům. Pro automatizaci slouží webové služby, které jsou založeny na jednoduchém API umožňujícím zasílání a příjem XML požadavků a odpovědí.

Před zakládáním nového subjektu vykazující osoba nejprve ověří, zda již subjekt v registru není (webový formulář nebo vstupní zpráva XML-Query), k existujícím subjektům následně nahrává nová data formou aktualizace (XML report – update), neexistující subjekty zakládá (XML report - založení) a dochází k tzv. procesu ztotožnění. U českých protistran je ke ztotožnění automaticky využíván registr osob ROS (jeden ze základních českých registrů – viz https://www.szrcr.cz/cs/registr-osob). U zahraničních protistran je podobným způsobem využíván systém ECB RIAD, na který je ČNB RIAD napojen a vybraná data jsou s ECB RIAD synchronizována.

Veškerou dokumentaci včetně návodů, technické specifikace, pomocných nástrojů, odkazů a číselníků naleznete na https://www.cnb.cz/cs/statistika/anacredit/RIAD/

E-mailovou komunikaci, dotazy i žádosti spojené s AnaCredit směrujte, prosím, na AnaCredit@cnb.cz, a obdobně spojené s RIAD na RIAD-VS@cnb.cz.

Účastník CRÚ má na základě Vyhlášky ČNB č. 164/2002 Sb. o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi ČNB Centrální registr úvěrů zajištěn přístup k informacím uloženým v databázi registru prostřednictvím aplikace CRÚ (v on-line režimu) nebo využitím přímé komunikace aplikačního serveru banky se systém CRÚ prostřednictvím relací webových služeb, tzv. CRUWS.

Vykazovací povinnost a metodika

Účastník CRÚ je povinen pravidelně měsíčně zasílat požadovaná data do databáze CRÚ(mimo systém SDAT). Souhrnná informace k technickému připojení a řízení přístupů, podmínkách účasti v CRÚ a metodika pro vykazování není veřejná a bude bance zaslána na vyžádání, kontaktujte prosím cru.sprava@cnb.cz.

Na financování Centrálního registru úvěrů se podílí Česká národní banka společně s ostatními účastníky CRÚ (bankami). Poplatky za přístup k informacím CRÚ jsou účastníkům CRÚ účtovány v souladu s již zmíněnou Vyhláškou ČNB č. 164/2002 Sb.
Výše poplatků a podmínky jejich účtování jsou uvedeny v Ceníku peněžních a obchodních služeb ČNB.

Další informace ohledně Centrálního registru úvěrů obecně (obsah, funkce, účel registru aj.) jsou k dispozici v záložce Centrální registr úvěrů na webu ČNB.

Projekt CRÚ2

V současné době probíhá v ČNB vývoj nového Centrálního registru úvěrů (CRÚ2), jehož podkladová datová vrstva bude složena z dat AnaCredit, potažmo RIAD. Překlopení CRÚ na data AnaCredit ušetří bankám náklady, které mají s aktuálně duplicitním reportingem úvěrových dat do AnaCredit a CRÚ. Systém CRÚ2 bude umožňovat bankám přístup k datům přes webové služby, a rovněž pomocí uživatelského rozhraní – webové aplikace.

Aktuální informace o vývoji, dokumentaci a harmonogram projektu naleznete na stránce Projekt CRÚ2 na webu ČNB.

Kontakt: cru.sprava@cnb.cz

Vykazovací povinnost a metodika

Sběr dat UVIS – šetření o spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí je realizován v tří měsíčních intervalech, tj. k poslednímu dni měsíce února, května, srpna a listopadu. Termín pro předložení dat je do 30 kalendářních dnů následujících po referenčním datu.

Vykazovací povinnost mají všechny banky a pobočky zahraničních bank. V případě, že vykazující subjekt (banka, pobočka) neposkytla ve sledovaném období žádné spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí, předkládá do ČNB prázdný výkaz. 

Předmětem sběru dat jsou granulární a agregované údaje o nově poskytnutých, navýšených a refinancovaných spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí ve sledovaném období uplynulých 3 měsíců. Výkaz dále obsahuje granulární údaje o poskytnutých spotřebitelských úvěrech zajištěných obytnou nemovitostí, které jsou k poslednímu dni sledovaného období v prodlení.

Struktura výkazu a jeho jednotlivých datových oblastí je k dispozici v systému SDAT v části Metodické informace – Výkazy – Vykazovací rámec Bankovnictví.Bližší informace k metodice sběru dat UVIS výkazem UVIS01 ve výkaznictví METVBxx jsou k dispozici také v metodických dokumentech dostupných v části Metodická příručka k výkazu UVIS na stránce ČNB.

E-mailovou komunikaci, dotazy směrujte, prosím, na adresu UVIS@cnb.cz.

Vykazovací povinnosti a metodika

Přesné vymezení požadovaných dat a podoba jednotlivých výkazů pro potřeby makroekonomické statistiky jsou dostupné ve sběrném informačním systému SDAT v menu Metodické informace - Výkazy - VR Bankovnictví v časovém kontextu příslušné metodiky (odkaz), jen v českém jazyce. Pro oblast makroekonomické statistiky jsou relevantní pouze tyto výkazy:

 • P (ČNB) 3-04 JIPIFE10    Čtvrt. výkaz banky/PZB o předp. inkasech nerez. z tuzem. CP
 • P (ČNB) 4-04 PIPIFE10   Čtvrt. výkaz banky/PZB o bud.splátkách úvěrů přij. od nerez.
 • Dev (ČNB) 11-12 PESIFE11  Měsíční výkaz banky/PZB o vybraných inkasech a platbách

Kontakt: 
Výkaz P (ČNB) 3-04 JIPIFE10 a výkaz P (ČNB) 4-04 PIPIFE10 paní Lucie Ruská lucie.ruska@cnb.cz
Výkaz Dev (ČNB) 11-12 PESIFE11 paní Dana Slaninová, dana.slaninova@cnb.cz