Statistika finančních účtů

Finanční účty představují ucelený statistický systém, který zachycuje finanční vztahy v rámci ekonomiky včetně vztahu k zahraničí, a to z hlediska ekonomických sektorů a finančních instrumentů. Jsou tvořeny počáteční a konečnou finanční rozvahou a trojicí tokových účtů (finanční účet, tj. účet finančních transakcí, účet přecenění a účet ostatních změn objemu aktiv). Systém je uzavřený jak vzhledem k tokům, tak stavům, tzn., že veškeré změny stavů musí být zcela vysvětleny zaznamenanými toky.

Systém finančních účtů doplňuje obrázek o hospodářském cyklu o data z oblasti finančních vztahů. Jejich cílem je zlepšit představu o struktuře a fungování finančního systému a odhalit hlavní kanály, jejichž prostřednictvím jsou získávány a investovány finanční prostředky. Finanční účty jsou významným informačním zdrojem se širokým využitím jak v oblasti měnověpolitických analýz, tak v oblasti analýz finanční stability ekonomiky země, jednotlivých ekonomických sektorů a jejich vzájemných vazeb.

Čtvrtletní finanční účty se od ostatních standardně produkovaných statistik v ČNB odlišují v několika oblastech:

  • šíří záběru a rozsahem zachycených finančních vztahů mezi sektory,
  • využitím údajů sbíraných subjekty mimo centrální banku,
  • vyšším procentem použití odhadových metod,
  • aplikací účetních a statistických standardů, které nemusí vždy být plně v souladu s ostatními statistikami publikovanými v rámci centrální banky.

Finanční účty jsou sestavovány ve čtvrtletní a roční frekvenci. Odpovědnost za sestavení čtvrtletních finančních účtů má v České republice Česká národní banka. Za sestavení ročních finančních účtů je zodpovědný Český statistický úřad. Obě instituce úzce spolupracují při výměně a sdílení statistických zdrojů dat, s cílem dosažení co nejvyšší míry harmonizace uvedených statistik. Formální základ kooperace představuje dohoda přijatá v roce 2011, která vytyčuje zásady zabezpečení sběru primárních dat, jejich vzájemné předávání a sdílení za organizace sektoru finančních institucí. Tato dohoda je průběžně rozšiřována o další datové oblasti.

Data za čtvrtletní finanční účty včetně komentáře jsou publikována v termínu 104 dní po skončení daného čtvrtletí. Pravidelně se zveřejněním aktuálního čtvrtletí je publikována také revize čtvrtletí předcházejícího. V návaznosti na revize hlavních zdrojových statistik (vládní statistika, investiční pozice vůči zahraničí, roční národní účty) dochází dvakrát ročně k zpětné aktualizaci dat v horizontu čtyř i více čtvrtletí. V delším horizontu, je-li k tomu důvod (např. změna metodiky), je revidována celá časová řada. Časová řada čtvrtletních finančních účtů je nyní dostupná od roku 2004 v podobě konečné finanční rozvahy, finančního účtu a společného účtu přecenění a ostatních změn objemu aktiv.

Za všechny členské země EU jsou čtvrtletní finanční účty zveřejňovány na webových stránkách ECB. Pro zachycení ekonomických procesů v eurozóně publikuje ECB jako svůj stěžejní informační systém sadu čtvrtletních účtů EAA (Euro Area Accounts), které přestavují harmonizovanou statistiku nefinančních a finančních účtů.

V zemích EU je závazným předpisem pro sestavování finančních účtů Evropský systém účtů (ESA), který zajišťuje vnitřní konzistenci a mezinárodní srovnatelnost sestavovaných účtů a tabulek. Nový evropský standard ESA 2010 byl schválen v roce 2013. ČNB publikuje čtvrtletní finanční účty podle nové metodiky od října 2014. Zpětné údaje za časovou řadu od roku 2004 jsou dostupné v databázi ARAD.

Základní metodický dokument představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů (pdf, 7,2 MB) v Evropské unii ze dne 21. 5. 2013. Pro většinu nejvýznamnějších změn zpracoval Eurostat speciální příručku „Manual on the Changes between ESA 95 and ESA 2010 (pdf, 1,1 MB)“, která poskytuje návod na praktickou aplikaci obecných metodických doporučení. Soulad mezi externí a domácí makroekonomickou statistikou má zajistit paralelní přechod na nový metodický standard pro sestavování platební bilance BPM6, který je téměř plně metodicky sladěn s ESA2010.

ESA 2010 se liší od předcházející verze svým rozsahem i pojetím. V rámci finančních účtů se změny týkají jak finanční rozvahy (prohloubení klasifikace institucionálních sektorů, změny v rozsahu a struktuře finančních aktiv), tak tokových účtů (specifikace finančních transakcí a ostatních toků). Komplexnost finančních vztahů a šíře jejich pokrytí ve statistice čtvrtletních finančních účtů klade značné nároky na datové zdroje. Vysokou potřebu vstupních dat lze do značné míry pokrýt dílčími statistikami, případně doplňkovými zdroji, úplné pokrytí však není možné a nelze se vyhnout odhadům. Protože dokument ESA2010 má do jisté míry obecnou povahu, vypracovala Česká národní banka s ohledem na dostupné datové zdroje a právní prostředí České republiky detailnější metodiku, jejíž uživatelská verze je veřejně dostupná (viz odkaz níže).

Na adrese fa.stat@cnb.cz je možné se dotazovat na detailnější informace týkající se statistiky finančních účtů, které nelze nalézt na této stránce.