Dohledová statistika

Úvod

Dohledová statistika představuje sběr, zpracování a publikaci dat, která slouží zejména ke sledování dodržování pravidel regulace v rámci dohledu nad finančním trhem a vývoje finančního sektoru z hlediska jeho stability. Zahrnuje především informace na základě jednotných evropských reportovacích rámců, které jsou prostřednictvím přímo použitelných evropských předpisů specifikovány jednotlivými evropskými dohledovými orgány (EBA – European Banking Authority, ESMA – European Supervisory Market Authority a EIOPA – European Insurance and Occupational Pensions Authority) a rovněž požadavky národního dohledu ČNB. Jedná se o ucelený statistický systém pokrývající sběr příslušných informací od bank, družstevních záložen, pojišťoven, zajišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností a investičních fondů, administrátorů investičních fondů, osob uvedených v § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, penzijních společností a fondů penzijních společností, platebních institucí, správců informací o platebním účtu, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, organizátorů regulovaného trhu, provozovatelů mnohostranného a organizovaného obchodního systému a provozovatelů vypořádacích systémů. Výkazy za jednotlivé oblasti jsou do ČNB předkládány prostřednictvím sběrného systému SDAT.

Česká národní banka publikuje vybrané údaje z dohledové statistiky prostřednictvím aplikace ARAD v části B. Základní ukazatele o finančním trhu. Sestavy zde uvedené obsahují údaje týkající se počtu subjektů, základních finančních výkazů, dodržování pravidel obezřetnosti a výkonu činnosti za jednotlivé subsektory finančního trhu, tj. banky, družstevní záložny, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti a investiční fondy a penzijní společnosti a fondy penzijních společností. Data jsou k dispozici v časové řadě od roku 2008 s výjimkou dat za penzijní společnosti a fondy penzijních společností, jejichž časové řady začínají vzhledem ke koncepční změně až od roku 2013.
Další údaje a publikace vycházející z dohledové statistiky lze rovněž nalézt v části Dohled a regulace / Souhrnné informace o finančním sektoru.

Povinné uveřejňování informací