Informace pro oprávněné žadatele

Tato stránka je určena žadatelům o informace dle § 6 zákona 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.

Účelem zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, je zajistit prostředek sloužící k odhalování trestné činnosti a stíhání pachatelů trestných činů, zajištění významných hospodářských a finančních zájmů a bezpečnosti České republiky a Evropské unie. Je nutné, aby oprávnění žadatele  podle § 6 odst.1 uvedeného zákona využívali systém centrální evidence účtů pouze a jedině v souladu s účelem, pro který byl systém vytvořen, a v případech, které nesnesou odkladu, popřípadě pro řešení případů, u kterých hrozí škody z prodlení. Z tohoto důvodu musí být u každé žádosti jednoznačná souvislost s podezřením z trestné činnosti nebo zajištění výše uvedených zájmů a bezpečnosti ČR a EU. Žádosti mohou oprávnění žadatelé posílat do ČNB od 1. 1. 2018.

Systém centrální evidence účtů je na základě zadání ze strany státu plně elektronickým systémem a žádosti podávané výhradně v elektronické podobě jsou vyřizovány zcela automatizovaně bez lidského zásahu. Nelze proto vyřídit žádost, která nebyla podána v souladu s § 8 vyhlášky č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších novel, tj. která byla např. zaslána do datové schránky ČNB jako dopis (ve formátu *.doc, *.docx nebo *.pdf). Správný způsob podání žádosti je popsán detailním popisu způsobu předání žádosti o informace z CEÚ, formátu a obsahu dat.

Česká národní banka upozorňuje dále na skutečnost, že není možné systému využívat v případech, které nejsou spojeny s trestnou činností, nebo u kterých nedochází k ohrožení významných hospodářských a finančních zájmů nebo bezpečnosti České republiky nebo Evropské unie. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 300/2016 Sb. nelze například za významný finanční zájem považovat výběr místních nebo správních poplatků. Systém by tedy neměl být zahlcován takovými žádostmi, které nesplňují zákonem stanovený účel, aby potenciálně nedošlo k ohrožení vyřízení takových žádostí, které zajišťují nezbytné informace pro řízení v případech, které nesnesou odkladu.  Za významný hospodářský a finanční zájem nebo bezpečnost státu a EU lze považovat například případy odhalování hospodářské korupce, zneužívání různých dotačních fondů, rozsáhlé daňové podvody nebo úniky, odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ohrožení stability finančního trhu a měny nebo fungování peněžního oběhu.

ČNB zahájila přijímání oznámení identifikátorů datových schránek dnem 15. prosince 2017, jak uvedla v Oznámení České národní banky podle § 19 odst. 4 zákona č. 300/2016 Sb. (pdf, 193 kB), o centrální evidenci účtů, k zahájení přijímání oznámení identifikátorů datových schránek.