Vykazování do AnaCredit

Vykazujícími osobami projektu AnaCredit jsou banky a pobočky zahraničních bank se sídlem ve zpravodajském členském státě. Kromě údajů o vlastních pohledávkách vykazují příslušné rezidentské centrály také údaje o pohledávkách svých poboček v zahraničí (spořitelním družstvům je v souladu s článkem 16 odst. 1 nařízení ECB/2016/13 udělena Českou národní bankou kompletní výjimka z vykazování).

Předmětem vykazování do AnaCredit jsou pohledávky za právnickými osobami (od platnosti metodiky ANA20190601) a za fyzickými osobami podnikateli (od platnosti metodiky ANA20220901). 

ČNB na národní úrovni neuplatňuje prahovou hranici 25 000 EUR a vyžaduje údaje o pohledávkách v českých korunách a bez ohledu na jejich výši. 

Granularita (míra detailu) vykazovaných údajů je obecně na úrovni jednotlivých instrumentů (pohledávek). Vzhledem k variabilitě interních systémů bank ponechává ČNB rozhodnutí o granularitě konkrétních produktů na vykazujících osobách. Podmínkou je, aby vykazující osoba na zvolené úrovni byla schopna vykázat požadované údaje v souladu se stanovenými pravidly (granularitu do značné míry předurčují např. atributy typ instrumentu či měna instrumentu).

Vykazované údaje jsou v závislosti na charakteru a frekvence rozděleny do 13 provázaných výkazů (12 výkazů AnaCredit a referenční data RIAD v tabulce 1, které jsou sbírány odděleně systémem RIAD ČNB). Na zaslaná data ČNB aplikuje jednovýkazové a mezivýkazové kontroly.

Způsoby, specifika a termíny předkládání výkazů popisuje dokument Národní specifika vykazování (viz níže). Výkazy jsou předkládány zpravidla na měsíční bázi (část čtvrtletně). S výjimkou referenčních dat o protistranách zasílají vykazující osoby výkazy AnaCredit prostřednictvím výkaznického systému SDAT. Výkaz o protistranách obsahuje tzv. referenční data protistran. Ta jsou vykazována prostřednictvím systému RIAD. Některé atributy v rámci referenčních dat využívají hodnoty číselníků společně definované zpravodajskými členskými státy.

Sběr dat AnaCredit byl zahájen 1. 7. 2019 a probíhá sběrným systémem SDAT. Bližší informace k systému SDAT naleznete zde. Informace související s testováním zasílání dat AnaCredit sběrným systémem SDAT jsou k dispozici v záložce SDAT - testování.

Požadavky AnaCredit na vyplněnost referenčních dat protistran v systému RIAD (souvis s kontrolou CT7530 na RIAD) naleznete zde (list PO_RMS+CZ, PO_Non-RMS a FOP).

Od referenčního období 30. 6. 2021 (včetně) se většina kontrol věrohodnosti (DQI kontroly) vyhodnocuje přímo v systému SDAT jako JVK a MVK kontroly. Mimo systém SDAT se provádí porovnání dat na výkazy RISIFE/FINREP/COREP a na data vykazovaná do Centrálního registru úvěrů (CRÚ). 

Od zahájení platnosti nové metodiky ANA20220901, tj. od 1. 9. 2022, je sběr dat AnaCredit rozšířen také o úvěrová data fyzických osob podnikatelů (FOP).

Bližší informace k reportingu dat AnaCredit naleznete v dokumentech níže.

Detailní informace o sběrném systému SDAT jsou dostupné na webových stránkách ČNB > Statistika > SDAT.

 

Dne 22. 6. 2023 bylo spuštěno testování metodiky ANA2040101 v testovacím prostředí systému SDAT. Pro testování byly všem vykazujícím subjektům vygenerovány výskyty od 31. 12. 2023 (včetně) do 30. 6. 2024 (včetně). 

AnaCredit:

 

anacredit@cnb.cz

 

RIAD: riad-vs@cnb.cz - věcná správa
 

riad-ts@cnb.cz - technická správa

 

 

Ve výstupních sestavách nově vznikajícího Centrálního registru úvěrů (CRÚ2) budou bankám dostupná vybraná data reportovaná v AnaCredit. Detailní informace o projektu CRÚ2 a související dokumentaci naleznete na stránce Projekt CRÚ2.