RIAD

Aktuálně:

 • 20.3. V souvislosti s úpravou číselníků byla publikována nová verze souboru Referenční data.
 • 21.2. Nová verze web aplikace RIAD s funkcionalitou „Poznámky“ byla vystavena na produkci.
  Příklady poznámek subjektů jsou u stejných RIAD IDK jako na testu. Prosíme o vyzkoušení. 
 • 26.1. Na testovací prostředí byla vystavena nová verze web aplikace umožňující uživatelům zadávat k subjektům poznámky a dotazy. Ty jsou viditelné všem uživatelům navzájem a budou průběžně zpracovávány ČNB (VS RIAD), doplnění odpovědi je indikováno v horní liště (např. „Poznámky – 1“).
  Příklady RIAD IDK s poznámkami (RIAD Test): 0028557601, 0029193141, 0030815331.
  U subjektu je dále možné nastavit sledování poznámek (bez zadání poznámky). Více informací viz doplněná Technická specifikace.
  Jedná se o rozšíření funkcionality, pokud se neobjeví komplikace, bude vystaveno na prostředí RIAD Produkce během několika týdnů. 
 • 4.12. Byla vystavena nová verze souborů Nástroj pro generování vstupní zprávy XML a Referenční data (úpravy číselníků, snížení rozsahu požadovaných atributů typu CZ SVJ a RMS+CZ neziskové instituce sloužící domácnostem od 1.1.2024).
 • 23.11. Na testovacím prostředí byla upravena kontrola konzistence velikostních atributů (AS-048). Pro vyhodnocení kontroly nově není třeba, aby k příslušnému datu byly zaslány (nebo v RIAD dostupné) všechny čtyři atributy.
  Pokud budou zaslány pouze některé z atributů roční obrat, bilanční suma a počet zaměstnanců, nedojde k automatickému zamítnutí dat, ale k vyhodnocení kontroly pro dostupné atributy. Dostupnost všech atributů bude nadále vyžadována pouze v situaci, pokud banka zašle velikost podniku.

  Pro lepší interpretaci byla kontrola rozdělena na dvě části (podrobněji viz soubor Business kontroly):

  • AS-048: kontrola vzájemnosti hodnot velikostních atributů je provedena pouze pro ty atributy, které jsou k dispozici (ve vstupní zprávě nebo v RIAD) k validFrom každého ze zaslaných atributů, kontrola pro její provedení nově nevyžaduje dostupnost všech 4 atributů

  • AS-049: pokud je hlášen atribut velikost podniku, je třeba, aby k datu jeho validFrom byly zaslány nebo v RIAD dostupné ostatní tři velikostní atributy

   I když je zaváděna nová vstupní kontrola, jedná celkově o zmírnění úrovně kontroly.
   Pokud se neobjeví námitky, úprava kontrol bude 11.12.2023 nasazena na provozní prostředí.

Historii změn naleznete zde: RIAD historie změn

Informace a odkazy:

Dne 31. 1. 2019 byl spuštěn ostrý provoz systému ČNB RIAD - registr protistran úvěrových dat AnaCredit.

V červnu 2021 byla do provozu uvedena nová verze s podporou FOP.

Přehled URL adres pro přístup do systému:

ČNB RIAD Webová aplikace Webové služby - WS
Ověřovací provoz
(TEST)
https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-test/faces/Main.jsf  https://aplctest.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}
Produkční prostředí
(PROVOZ)
https://aplc.cnb.cz/riad-ext/faces/Main.jsf  https://aplc.cnb.cz/riad-ext-ws/ws-app/rest/app/{název_endpointu}

 

 • Ve výstupní zprávě je subjekt IDENTIFIKOVAN_NEJEDNOZNACNE, co to znamená?

U CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle IČO, ale nesouhlasí zaslaný název, právní forma, LEI/BIC nebo datum narození FOP s již evidovaným údajem u dané vlastnosti v ČNB RIAD (nebo v ROS). Doporučujeme porovnat údaje pro tyto vlastnosti v zaslané vstupní a obdržené výstupní zprávě.

Pokud se jedná o CZ subjekt FOP, je výjimečně možné, že rodné číslo u zasílaného subjektu je již evidované u jiného subjektu v RIAD. Pro založení Vašeho subjektu zašlete v této situaci  jako identifikátor pouze IČO a datum narození, rodné číslo zašlete až formou aktualizace k získanému RIAD IDK. V případě pochybností ohledně evidence rodného čísla u existujícího subjektu nás kontaktujte.

U non-CZ subjektů to znamená, že subjekt byl dohledán podle hodnoty identifikátoru, ale nesouhlasí vykázaná země (při zaslání LEI/BIC) nebo došlo k jinému rozporu ve vykázaných a evidovaných identifikátorech v ČNB nebo ECB RIAD; případně pro FOP nesouhlasí datum narození FOP s již evidovaným v ČNB RIAD. Pošlete buď pouze jeden identifikátor, zkontrolujte vykázaná/vrácená data, nebo kontaktujte VS RIAD.

 

 • Pokouším se aktualizovat sektor a další atributy, výstupní zpráva vrací AKTUALIZOVAN, ale v ČNB RIAD zůstává stále původní záznam.

V takovém případě stav AKTUALIZOVAN znamená, že Vámi zaslaný údaj byl uložen, ale pro daný subjekt a vlastnost existuje záznam ze zdroje s vyšší prioritou, tedy není možné z Vaší strany přepsat autoritativní záznam. Pokud je údaj v ČNB RIAD chybný, kontaktujte VS RIAD.

 

 • Ve výstupní zprávě se mi vrátilo, že CZ subjekt NEEXISTUJE, jak dále postupovat?

Subjekt nebyl dohledán podle IČO v registru ROS. Je nutné kontaktovat VS RIAD, aby subjekt založila manuálně. K této situaci dochází typicky u svěřenských fondů nebo u již zaniklých subjektů FOP (v případě FOP prosím zvažte, zda je opravdu nutné subjekt do RIAD zavádět).

 

 • Svěřenské fondy - jak vyplňovat adresu?

Svěřenské fondy standardně nemají vyplněnou adresu sídla, proto vyplňujeme adresu správce, pokud je na území ČR. V případě, že adresa Svěřenského správce leží mimo ČR, tak kontaktujte, prosím, RIAD-VS, bude založen fond bez adresy.
Registr svěřenských fondů viz https://esf.justice.cz/ias/isesf/ .

 

 • Svěřenské fondy - do jakého sektoru a NACE zařazujeme?

Svěřenské fondy by měly být zařazeny jako CNB_SEKTOR = 1441000 (CZ) / 2004410(non CZ) a CNB_NACE = 643.

 

 • EGAP, ČEB, NRB, NRF - jaký sektor?

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (CZ45279314) – v RIAD pojišťovací společnost – 1280100
Česká exportní banka, a.s. (CZ63078333) – v RIAD banka – 1221100
Národní rozvojová banka, a.s. (CZ44848943) – v RIAD banka – 1221100
Národní rozvojový fond SICAV a.s. (CZ09829482) – v RIAD fond – 1240200

ČSÚ tyto subjekty na základě doporučení Eurostatu přeřadilo do sektoru vládních institucí. ČNB tuto reklasifikaci odmítla převzít především s poukazem na skutečnost, že uvedené subjekty mají bankovní, resp. pojišťovací licenci a jsou zařazeny v seznamu finančních institucí (MFI), nařízeného Evropskou centrální bankou (ECB). Tato situace vede ke nekonzistenci statistik zasílaných ECB a Eurostatu a způsobuje nemalé problémy při jejich sestavování.

Z pohledu ČNB (i legislativně) je bohužel jediným možným řešením zachování současného stavu do doby změny metodiky nebo doporučení ECB. 

 

 • Jak se vykazují ambasády/velvyslanectví?

Aktuálně stále platí, že v RIADu nejsou ambasády/velvyslanectví registrovány jako samostatné subjekty, ale jsou zahrnuty pod centrální vlády/ministerstva zřizující země. Z podnětu na straně ECB AnaCredit se chystá změna (diskutováno na ČBA v září 2020), nově budou ambasády samostatnými subjekty s rezidentstvím v hostitelské zemi s vazbou na vysílací stát, tedy např. velvyslanectví Norska v ČR bude nově samostatný CZ subjekt s vazbou na norskou vládu nebo norské ministerstvo zahraničí, financí apod.; termín implementace zatím není známý.

 

 • Vykazují se do ČNB RIAD pobočky subjektu v rámci jedné země?

Do ČNB RIAD se vykazuje vždy pouze centrála, nikoliv další pobočky stejné instituce v jedné zemi.

 

 • Jaký zdroj je možné využít pro ověření SNA sektoru?

ČNB RIAD přebírá pro CZ subjekty sektor prakticky vždy z RES. V SK jsou pro sektory relevantním zdrojem (dle NBS) rejstříky RPO a RO (SK stat. úřad). U zahraničních subjektů provádí v případě rozporu VS RIAD ověřování sektoru u příslušné NBA, případně na seznamu vybraných institucí (jako např. ECB Lists of financial institutions).

 

 • Vypršel mi certifikát, jak se zavádí následný certifikát?

Pro superuživatele zavádí certifikáty VS RIAD, proto zašlete VS RIAD následný certifikát ideálně ve tvaru PEM (nebo SN certifikátu) s žádostí o zavedení. Pro ostatní uživatele zavádí certifikáty superuživatel.

 

 • Jaký identifikátor máme vykazovat pro zahraniční FOP?

Pro zahraniční FOP lze vykázat buď konkrétní typ národního identifikátoru anebo generický GEN_FOP_CD. Pro SK protistrany preferujeme vykázání SK_ICO_CD.