Prohlášení o přístupnosti

Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450 (dále jen ČNB) se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek a mobilní aplikace České peníze v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.cnb.cz a mobilní aplikaci České peníze.

Stav souladu

Internetové stránky www.cnb.cz jsou po posouzení v květnu 2021 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem o přístupnosti.

Mobilní aplikace České peníze není po posouzení v květnu 2021 v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

1. Webové stránky www.cnb.cz

Níže uvedený obsah internetových stránek www.cnb.cz není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

 • některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy),
 • některé multimediální prvky závisející na čase nemají svoji textovou alternativu, audio popis, případně titulky (Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)
 • modul webform generující webové formuláře využívané v rámci webové prezentace ČNB
  • neumožňuje bližší určení typu vyplňovaných informací (Pravidlo 1.3.5 určení účelu vstupu),
  • nesplňuje plně Pravidlo 2.4.3 Pořadí procházení prvků,
  • postrádá možnost vkládat výstižné popisky polí (Pravidlo 2.4.6 Nadpisy a popisky),
  • postrádá v některých případech možnost doplnit individuální vysvětlující popisky u vybraných tlačítek (Pravidlo 2.5.3 Popisek v názvu) i polí pro zadávání hodnot (Pravidlo 3.3.2 Popisky nebo pokyny),
  • nedisponuje funkcionalitou umožňující návrh oprav chybně zadaných hodnot (Pravidlo 3.3.3 Návrhy na opravení chyb) ani jejich předcházení (Pravidlo 3.3.4 Předcházení chybám (právní, finanční, datové)),
 • modul expozice umožňující rezervaci návštěv expozic ČNB
  • nemá v některých svých částech netextového obsahu svou textovou alternativu (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah),
  • v některých částech rezervačního systému nemá dostupnou programově určenou informaci o pořadí, struktuře a vzájemném vztahu (Pravidlo 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy a Pravidlo 1.3.2 Srozumitelné pořadí),
  • postrádá v některých případech možnost doplnit individuální vysvětlující popisky u vybraných tlačítek (Pravidlo 2.5.3 Popisek v názvu) i polí pro zadávání hodnot (Pravidlo 3.3.2 Popisky nebo pokyny),
  • v některých částech neumožňuje ovládání přes rozhraní klávesnice (Pravidlo 2.1.1 Klávesnice),
  • v některých částech nedisponuje mechanismem pro přeskočení bloků obsahu (Pravidlo 2.4.1 Přeskoč bloky),
  • u některých prvků uživatelského rozhraní nemá programově určen název a funkce (Pravidlo 4.1.2 Název, funkce, hodnota).
 • některé prvky nesplňují požadavky na minimální kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast a Pravidlo 1.4.11 Netextový kontrast),
 • hlavní stránka je rozcestníkem do jednotlivých sekcí, proto nemá viditelný jednoznačný titulek (Pravidlo 2.4.2 každá stránka má titulek),
 • u některých odkazů typu tlačítka chybí viditelné zaměření tzv. fokus při pohybu po stránce (Pravidlo 2.4.7 Viditelné zaměření (fokus)),
 • na stránkách se mohou vyskytovat výrazy, které neodpovídají definici jazyka pro danou jazykovou mutaci obsahu (Pravidlo 3.1.2 Jazyk jednotlivých částí),
 • některé stránky mohou obsahovat chyby v syntaxi jazyka HTML (Pravidlo 4.1.1 Syntaktická analýza).

Uvedení do souladu výše uvedených odchylek předpokládáme do 31. 12. 2021.

2. Aplikace České peníze

Aktuálně dostupná verze mobilní aplikace České peníze vycházela z potřeb a technologických řešení, které byly optimalizovány pro vizuální prezentaci ochranných prvků bankovek. Třebaže jsou textové informace v aplikaci omezeně přístupné za použití asistivních technologií, je aplikace samotná zaměřena především na vizuální prezentaci bankovek a jejich jednotlivých ochranných prvků. Přepracování aplikace při zohlednění požadavků na přístupnost tak představuje vytvoření zcela odlišné aplikace. Z tohoto důvodu bude provádění aktualizací obsahu mobilní aplikace České peníze ukončeno i s ohledem na skutečnost, že by ji do roku 2023 měla nahradit webová prezentace bankovek a mincí, která bude splňovat požadavky týkající se přístupnosti.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7. července 2021.

Prohlášení bylo vypracováno zaměstnanci ČNB sebeposouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování internetových stránek a mobilní aplikace České peníze, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu či důvodného podezření, že internetová  stránka či mobilní aplikace nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: pristupnost@cnb.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Česká národní banka, odbor komunikace
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

e-mail: pristupnost@cnb.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz