SKD – systém krátkodobých dluhopisů

Systém krátkodobých dluhopisů (dále jen "SKD") provozovaný Českou národní bankou (dále jen "ČNB") je systémem, který je centrální evidencí (registrem) cenných papírů a vypořádacím systémem obchodů s cennými papíry vedenými v této evidenci. SKD vede evidenci a provádí vypořádání transakcí s cennými papíry vydávanými Českou republikou (Ministerstvem financí ČR) a splatnými do jednoho roku, krátkodobými cennými papíry vydávanými ČNB a dalšími dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku. Všechny cenné papíry jsou vydávány v české měně a v zaknihované podobě.