Sektor penzijních společností

Makrozátěžové testy penzijních společností (do r. 2014 penzijních fondů) provádí ČNB každoročně od roku 2007 a v souvislosti s vývojem sektoru, regulatorních pravidel a potenciálních rizik postupně rozšiřuje a upravuje používanou metodiku testů. Výsledky jsou zveřejňovány každoročně ve Zprávě o finanční stabilitě.

Hlavním rizikem pro finanční stabilitu penzijních společností v podmínkách České republiky je snížení hodnoty aktiv jejich transformovaných fondů (73 % aktiv sektoru k 31. 12. 2023). Podle zákona musí penzijní společnost zajistit, aby majetek transformovaného fondu neklesl pod hodnotu jeho závazků. Nepříznivý vývoj hodnoty aktiv pak může vést k situaci, kdy by penzijní společnost musela pokrýt rozdíl ze svých zdrojů. V případě silného poklesu hodnoty aktiv by mohla být ohrožena stabilita sektoru. 

K hlavním faktorům ovlivňujícím hodnotu portfolií aktiv transformovaných fondů patří i) obecné a specifické úrokové riziko, ii) měnové riziko, iii) akciové riziko, iv) nemovitostní riziko a v) úvěrové riziko. Zátěžový test proto posuzuje jejich potenciální důsledky v podmínkách Nepříznivého scénáře.

Aktuální metodika zátěžových testů

Výsledky zátěžových testů