Proticyklická kapitálová rezerva

Směrnice CRD IV v reakci na regulatorní koncept Basel III zavedla do regulatorní praxe v EU proticyklickou kapitálovou rezervu jako důležitý makroobezřetnostní nástroj. Úkolem tohoto nástroje je zvýšit odolnost finančního systému vůči rizikům spojeným s chováním bankovního sektoru v průběhu finančního cyklu, zejména s výraznými výkyvy v úvěrové dynamice, které zesilují cyklické kolísání ekonomické aktivity. Pokud orgán zodpovědný za výkon makroobezřetnostní politiky usoudí, že se cyklická složka systémového rizika zvyšuje, měl by zajistit akumulaci kapitálu v bankovním sektoru tvorbou kapitálové rezervy, která zvyšuje jeho odolnost. Naopak v období poklesu cyklických systémových rizik dochází k uvolnění této rezervy. Ta může být využita ke krytí úvěrových ztrát či úvěrování reálné ekonomiky, aniž by docházelo ke snížení odolnosti bankovního sektoru.

Míru cyklického systémového rizika vyhodnocuje ČNB čtvrtletně. Na základě tohoto vyhodnocení může stanovit nebo změnit sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku. K prvnímu stanovení této sazby došlo 1. 10. 2014. Právně závaznou se sazba proticyklické rezervy stává vydáním opatření obecné povahy. Při zvyšování sazby se zpravidla dotčeným institucím dává roční lhůta před vstupem sazby v platnost. V případě snižování sazby lze vyhlásit novou sazbu vstupující v platnost bez prodlení. ČNB je připravena razantně snížit sazbu na nulovou hodnotu, resp. rezervu zcela uvolnit v případě nepříznivých šoků vytvářejících riziko poruch v plynulém poskytování úvěrů do ekonomiky. ČNB může rezervu uvolňovat i postupně pozvolným snižováním sazby, pokud dochází k útlumu finančního cyklu a snižuje se riziko nadměrného růstu úvěrů. Blíže k přístupu ČNB k proticyklické kapitálové rezervě v ČR (viz Přístup ČNB k nastavování proticyklické kapitálové rezervy (pdf, 937 kB)).

Sazba proticyklické kapitálové rezervy

  • aktuálně uplatňovaná sazba: 1,25 %

Opatření obecné povahy ke stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Úřední sdělení ČNB k vyhodnocení nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku

Datové podklady pro výpočet parametrů pro stanovení sazby proticyklické kapitálové rezervy

Sazby proticyklické rezervy v zemích EU (externí odkaz)

Na základě vyhodnocení materiality třetích zemí ve smyslu rozhodnutí ESRB/2015/3 ČNB neidentifikovala žádné třetí země jako významné pro český bankovní sektor ve vztahu k nastavení proticyklické kapitálové rezervy.