Oznamování porušení (dohledový whistleblowing)

Shrnující informace

 • Kdo může oznamovat:
  kdokoliv (oznámení lze učinit i anonymně)
 • Co se oznamuje:
  porušení nebo hrozící porušení právního předpisu, a to zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o dohledu na kapitálovém trhu, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o investičních společnostech a investičních fondech, právních předpisů je provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích
 • Jak se oznamuje:
  komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů
 • K čemu je třeba využít jiný komunikační prostředek:
  k pokládání dotazů, jejichž vyřizování je v působnosti České národní banky (dále jen „ČNB“), k činění oznámení týkajících se porušení nebo hrozícího porušení jiných než výše uvedených předpisů, k podávání stížností na postup osob podléhajících dohledu ČNB, jejichž důvodem je soukromoprávní spor

Oznamování porušení je stále více uznávaný nástroj pro prevenci a odhalování protiprávního jednání, včetně korupce a podvodů, jehož smyslem je přispívat k včasnému odhalování tohoto jednání a předcházení s ním spojeným negativním důsledkům.

Upozornění:
Pokud se Vaše oznámení netýká instituce podléhající dohledu ČNB, ale máte v úmyslu oznámit porušení nebo hrozící porušení právního předpisu přímo v rámci ČNB, o kterém jste se dozvěděli v souvislosti se svou prací nebo obdobnou činností, pak je pro Vás určen postup popsaný na stránce Oznámení týkající se možného protiprávního jednání v ČNB podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Co je a jaký je účel oznamování porušení v působnosti České národní banky

Pro naplnění zákonných požadavků na oznamování porušení nebo hrozícího porušení v působnosti ČNB byl zaveden mechanismus „chráněného oznámení“.

Oznamování porušení představuje možnost hlášení porušení nebo hrozícího porušení ustanovení zákona prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu, přičemž do působnosti ČNB spadají oznámení, která se týkají osob, jež porušily zejména zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o dohledu na kapitálovém trhu, právní předpis upravující podnikání na kapitálovém trhu, právního předpisu upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, právních předpisů je provádějících a přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích, nebo v jejichž případě takové porušení hrozí. S oznámeními a řešením sporů mimo zmíněnou působnost ČNB je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Mechanismus přijímání a vyřizování oznamování porušení v působnosti ČNB tak představuje významný zdroj informací potřebných k výkonu dohledu nad finančním trhem.

Oznámení na postup a činnosti ČNB, organizační útvary ČNB nebo zaměstnance ČNB řeší interní audit ČNB. Pro taková oznámení je určen jiný komunikační prostředek.

Kdo může využít oznamování porušení (oznamovatel)

Mechanismus zavedený ČNB pro přijímání a vyřizování oznámení porušení nebo hrozby porušení výše uvedených právních předpisů může využít kdokoli, například tedy stávající nebo bývalý pracovník banky, družstevní záložny, obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti a investičního fondu (dále jen „instituce“).

Aniž by tím bylo dotčeno právo kohokoli využít oznamování porušení nebo hrozícího porušení v působnosti ČNB, pracovníci instituce by měli pro účely svých chráněných oznámení zvážit přednostní využití obdobného interního mechanismu oznamování porušení, který je instituce ze zákona povinna rovněž vytvořit. V této souvislosti je na místě dodat, že mechanismy institucí jsou určeny pro širší okruh porušení nebo hrozeb porušení (např. pracovněprávní předpisy).

Obsah oznámení

Chráněné oznámení musí vždy obsahovat:

 • identifikaci instituce, které se týká
 • identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)

Chráněné oznámení může též obsahovat:

 • kontaktní údaje oznamovatele
 • podkladové materiály a důkazy

Po posouzení obsahu oznámení porušení může vzniknout potřeba ze strany ČNB oznamovatele kontaktovat se žádostí o jeho doplnění či bližšího objasnění jím uvedených informací. V takových případech se ČNB obrací na oznamovatele, je-li jí známa jeho totožnost, resp. lze-li jej kontaktovat, a to současně za předpokladu, že tento postup nepovede k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

Ochrana osob a osobních údajů

ČNB postupuje v otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby podle platných právních předpisů a vnitřních předpisů ČNB. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu stanovenou v § 10a zákona o bankách, § 7ad zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 15 a násl. zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Oznámení může být učiněno i anonymně.

ČNB je ze zákona povinna chránit oznamovatele a nahlášenou osobu. ČNB proto uplatňuje vnitřní postupy na ochranu oznamovatele a nahlášené osoby, pokud se jedná o zaměstnance osoby podléhající dohledu ČNB, alespoň před odplatou, diskriminací nebo jinými druhy nespravedlivého zacházení, ke kterým by mohlo dojít v důsledku oznámení porušení nebo v souvislosti s ním. Kromě toho může ČNB uložit instituci diskriminující nebo nespravedlivě zacházející s oznamovatelem opatření k nápravě nebo v případě existence podezření, že byl spáchán v dané souvislosti vůči oznamovateli trestný čin, podat trestní oznámení.

Oznámení porušení nepředstavuje porušení žádného omezení týkajícího se zpřístupňování informací, které vyplývá ze smlouvy nebo právního předpisu, a oznamovateli v souvislosti se zpřístupněním informací nevzniká žádná odpovědnost jakéhokoli druhu. 

ČNB je také ze zákona povinna chránit osobní údaje oznamovatele a nahlášené osoby, která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení. ČNB uplatňuje takové postupy, aby předáním údajů týkajících se oznámení porušení uvnitř ČNB nebo jiným orgánům nebo jiným osobám nedošlo k odhalení totožnosti oznamovatele nebo nahlášené osoby, ledaže je zveřejnění vyžadováno v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením anebo oznamovatel porušení nebo hrozícího porušení udělí ČNB ke zveřejnění svých osobních údajů výslovný souhlas. S osobními údaji je nakládáno jako s jinými dohledovými informacemi důvěrné povahy. ČNB uchovává záznamy, zápisy a přepisy oznámení činěných osobně v důvěrném a zabezpečeném systému, přičemž přístup k údajům z tohoto systému mají pouze zaměstnanci České národní banky, kteří tyto údaje potřebují k plnění svých pracovních povinností.

ČNB potvrzuje přijetí písemného oznámení porušení na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud nepožádal o jiný způsob potvrzení. Takto nicméně ČNB nepostupuje, pokud by tímto postupem mělo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele nebo by tím mohlo dojít k ohrožení ochrany jeho osobních údajů.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení ČNB v rámci výkonu dohledu přijímá příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků v rámci výkonu dohledu.

Komunikační kanál (jak oznamovat porušení)

Písemně na adresu:
Whistleblowing
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1,

Elektronicky na adresu:
whistleblowing@cnb.cz

nebo osobně na podatelnu ČNB (ul. Senovážná 3, Praha 1).

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje ČNB mimo rámec běžné komunikace.