Uveřejňování ČNB podle směrnic EU

Důležitost transparentnosti a zodpovědnosti orgánů dohledu je zdůrazňována Basilejským výborem pro bankovní dohled i evropskou legislativou, konkrétně směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (externí odkaz) ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, v platném znění („CRD“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (externí odkaz) ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění („CRR“).

Směrnice CRD stanoví v čl. 143 odst. 1 a čl. 144 požadavky na uveřejňování informací orgány dohledu členských států. Technické detaily k uveřejňování stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) č.  650/2014 (externí odkaz) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/912 (externí odkaz), jehož cílem je zejména zajištění jednotnosti a srovnatelnosti uveřejňovaných informací mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie.

Uveřejňované informace:

Pozn.: Tabulky s informacemi v jednotlivých sekcích by měly být identicky implementovány na internetových stránkách národních orgánů dohledu členských států Evropské unie. Internetová stránka EBA slouží jako centrální elektronický sklad a umožňuje rychlé a snadné porovnání relevantních informací a statistických údajů (externí odkaz).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 (externí odkaz, dále jen „IFD“) o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky stanoví v čl. 57 požadavky na uveřejňování informací orgány dohledu členských států. Detaily k uveřejňování stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/389 (externí odkaz), kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát, strukturu, obsah a datum každoročního zveřejnění informací orgány dohledu v souladu s IFD

Uveřejňované informace:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (externí odkaz, dále jen „směrnice Solventnost II“) stanoví v článku 31, odst. 2 požadavky na uveřejňování informací orgány dohledu členských států. Detaily týkající se uveřejňování blíže specifikuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2451 ze dne 2.12.2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony a struktury zveřejňování specifických informací orgány dohledu v souladu se směrnicí Solventnost II.

Uveřejňované informace: