Pravomocná rozhodnutí České národní banky

Z technických důvodů jsou uveřejňována rozhodnutí vydaná

ČNB zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony.

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu, a to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu utajovaných informací.

Podle § 14 odst. 5 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách také skutečnost, je-li proti uveřejněnému rozhodnutí podána žaloba. Česká národní banka uveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního přezkumu.

Podle § 26ab odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 36j odst. 2 zákona o bankách Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uloženém správním trestu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 27ea odst. 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uloženém správním trestu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 28aa odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 99 odst. 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Podle § 118 odst. 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o odnětí povolení, které nabylo právní moci, Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne nabytí jeho právní moci a informuje o něm veřejnost prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.

Podle § 121 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup pravomocné rozhodnutí o správním trestu uloženém podle § 119 nebo 120.

Podle § 105 odst. 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, Česká národní banka na svých internetových stránkách uveřejní pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.

Podle § 106 odst. 1 zákona o distribuci pojištění a zajištění, Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o opatření k nápravě na svých internetových stránkách, včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, která byla proti tomuto rozhodnutí podána.

Podle § 118 odst. 2 zákona o distribuci pojištění a zajištění Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách, včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu proti němu podané.

Podle § 32 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení sankce a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení této sankce Česká národní banka uveřejní.

Podle § 236 odst. 3 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu na svých internetových stránkách.“

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení správního trestu a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení tohoto správního trestu uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

Podle § 146 odst. 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů Česká národní banka zveřejní pravomocné rozhodnutí o odnětí oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce nebo oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného, způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 159 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 53 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů orgán, který vydal rozhodnutí o přestupku podle § 43 až 48a, § 49 odst. 2 až 4 nebo § 50a, uveřejní jeho výrokovou část způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu poté, co se stane pravomocným, a to po dobu 5 let od okamžiku, kdy se stalo rozhodnutí pravomocným.

Podle § 53 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů orgán, který vydal rozhodnutí uveřejněné podle odstavce 1 nebo 2, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup výrokovou část pravomocného rozhodnutí, kterým bylo toto rozhodnutí zrušeno nebo změněno, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví. Na toto uveřejnění se přiměřeně použije odstavec 2, vždy se však uveřejní alespoň informace o tom, že rozhodnutí bylo zrušeno nebo změněno.

Povolovací a schvalovací rozhodnutí, tj. rozhodnutí ve věci žádostí o povolení k činnosti (obchodníka s cennými papíry, investiční společnosti, investičního fondu, apod.) a žádostí o souhlasy (k výkonu funkce vedoucí osoby, k nabytí kvalifikované účasti, ke schválení změny statutu fondu kolektivního investování apod.) v oblastech kapitálového trhu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnutí v oblasti veřejné nabídky podle příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, v oblasti nabídek převzetí podle zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti veřejného návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů a práva výkupu podle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v oblasti regulovaných trhů a vypořádání podle příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu se uveřejňují zpravidla v rozsahu pravomocného výroku s identifikací účastníka řízení a s údajem o právní moci takového rozhodnutí.