Povolovací a schvalovací řízení

Česká národní banka jako orgán dohledu nad finančním trhem vydává povolení k činnosti (licence) většině subjektů poskytujících služby na finančním trhu (banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, platební instituce apod.) a v této souvislosti vydává i jiná povolení či souhlasy (schvalování prospektu cenného papíru, souhlas s uveřejněním nabídky převzetí, předchozí souhlas se zdůvodněním výše protiplnění v případě uplatnění práva výkupu apod.). V těchto případech vystupuje Česká národní banka ve smyslu § 1 odst. 3 zákona o České národní bance ve spojení s jednotlivými sektorovými zákony jako správní orgán. Jednotlivé postupy při podávání žádostí o udělení povolení či souhlasu Českou národní bankou jsou upraveny v příslušných sektorových zákonech (např. zákon o bankách, zákon o kolektivním investování, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o dluhopisech apod.) a následně též ve vyhláškách, které Česká národní banka vydává k provedení jednotlivých zákonů. Tyto vyhlášky pak stanoví konkrétní náležitosti žádostí, vzory tiskopisů, na kterých se jednotlivé žádosti předkládají, a přílohy, které je nutno k žádosti přiložit.

Na následujících stránkách naleznete pro jednotlivé sektory podrobné informace k podávání žádostí vč. potřebných tiskopisů a metodických informací.