Mezinárodní aktivity

Jako orgán dohledu nad finančním trhem se Česká národní banka prostřednictvím svého členství v mnoha evropských orgánech a institucích podílí na vytváření jednotného evropského trhu finančních služeb. Kromě toho se Česká národní banka aktivně zapojuje do činnosti mezinárodních organizací, což jí umožňuje ovlivňovat tvorbu celosvětových standardů v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem.

Na evropské úrovni se jedná především o od 1. 1. 2011 tři nově vytvořené evropské orgány pro dohled nad finančním trhem. Konkrétně vznikají od začátku roku ESMA (regulace kapitálového trhu), EBA (regulace bank), EIOPA (regulace pojišťoven a penzijních fondů), a ESRB (makroobezřetnostní politika zejména v oblasti systémová rizika), na mezinárodní úrovni pak o IOSCO (oblast kapitálového trhu), IAIS (oblast pojišťovnictví) a IOPS (oblast penzijních plánů). V neposlední řadě se Česká národní banka aktivně podílí na práci vznikající na půdě Basilejského výboru pro bankovní dohled.

Transformace dohledu

S účinností od 1. 1. 2011 vznikají transformací výborů třetí úrovně Lamfalussyho procesu (CESR, CEBS a CEIOPS, dále jen "3L3 výbory") tři nové evropské orgány pro dohled nad finančním trhem. Evropské orgány pro dohled (European Supervisory Authorities, ESAs), které jsou právními nástupci 3L3 výborů a které se budou zabývat jak regulací, tak i z části dohledem nad finančním trhem mají právní subjektivitu v plném rozsahu stanoveném vnitrostátními předpisy pro právnické osoby v místě sídla. Vedle ESAs k 1. lednu 2011 současně vzniká Evropská rada pro systémová rizika (ESRB), odpovědná za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci EU.

Nové institucionální uspořádání regulace a dohledu v EU vychází z doporučení skupiny expertů pod vedením Jacquese de Larosièra, která byla v souvislosti s finanční krizí v listopadu 2008 pověřena Evropskou komisí k předložení návrhů, jakým způsobem mají být posíleny požadavky na dohled za účelem lepší ochrany občanů a obnovení důvěry ve finanční systém.

Deklarovaným cílem ESAs je ochrana veřejného zájmu přispíváním ke stabilitě a účinnosti finančního systému, a to v zájmu hospodářství EU, jejích občanů a podniků. ESAs by dále měly přispívat k lepšímu fungování, vyšší integritě a průhlednosti vnitřního trhu, a to především prostřednictvím zajištění účinné a jednotné úrovně regulace a dohledu nad finančními trhy. Jednotně uplatňovaná regulace by měla předcházet regulatorním arbitrážím a k prosazování rovných podmínek hospodářské soutěže. K dosažení těchto cílů by ESAs měly podporovat proces sbližování dohledu a posílení jeho koordinace na evropské a mezinárodní úrovni a využívat svěřených pravomocí.

Oproti 3L3 výborům, které byly zřízeny rozhodnutími Evropské komise, jsou ESAs zřízeny nařízeními Evropského parlamentu a Rady, která jsou ve srovnání s rozhodnutími Komise podstatně podrobnější a dále stanovují větší rozsah činností, které mají ESAs oproti 3L3 výborům vykonávat, jakož i kompetencí, které budou mít k dispozici.