Informační povinnost emitentů cenných papírů a dalších osob vůči České národní bance

Emitenti cenných papírů a další osoby předkládají České národní bance informace podle vyhlášky č. 234/2009 Sb.(pdf, 420 kB), o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Vyhláška").

Dále povinné osoby předkládají ČNB informace podle přímo účinného nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

Povinně předkládané informace určené k uveřejnění Česká národní banka zpřístupňuje prostřednictvím Centrálního úložiště regulovaných informací nebo Informace o krátkých pozicích.

Jednotlivé informace jsou České národní bance zasílány prostřednictvím systému SDAT – Sběr dat České národní banky (ostatní informační povinnosti).

Vstup do systému SDAT – Sběr dat České národní banky

Formulář pro oznámení podílu na hlasovacích právech podle § 122 ZPKT

Formulář pro oznámení manažerské transakce podle čl. 19 nařízení o zneužívání trhu

Další dokumenty a formuláře