Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID

Domácí bankovní sektor patří mezi ty části české ekonomiky, na které má pandemie COVID-19 nemalý dopad, přičemž působení bankovního sektoru je vysoce důležité pro návrat k normálnímu fungování ekonomiky. Již v březnu letošního roku umožnila řada bank odklad splátek klientům, u nichž došlo k dočasnému výpadku příjmů v důsledku výskytu koronavirové nákazy nebo souvisejících preventivních opatření. V průběhu dubna pak bylo Parlamentem ČR schváleno zákonné úvěrové moratorium (zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19), které umožnilo, aby kvůli výpadkům příjmů firem, živnostníků a domácností v souvislosti s koronavirovou pandemií nedocházelo ke zbytečným či předčasným insolvencím. Tato opatření se promítají do bilancí bank.

S cílem zajistit dostatečnou likviditu reálné ekonomiky, nezbytnou pro zachování a obnovu ekonomické aktivity podniků a podnikatelů, byly postupně vytvořeny programy státní úvěrové podpory. Ty jsou založeny na dílčím ručení státu za bankovní úvěry subjektům, které byly omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Jedná se o zejména programy COVID II, COVID III, COVID Praha a COVID EGAP).

Souhrnné informace o odkladu splátek a úvěrů v programech COVID

Statistika odkladů splátek a úvěrů v programech COVID

Pro účely výkonu dohledu a s ohledem na význam moratorií a programů státní podpory úvěrování pro stabilitu domácího bankovního sektoru, hospodářskou politiku a ekonomickou aktivitu v ČR, zavedla ČNB v souvislosti s pandemií COVID-19 mimořádný reporting, jehož cílem je sledovat detailně data o odkladech splátek a o úvěrech poskytnutých s využitím programů státní podpory. Banky reportovaly příslušná data s týdenní nebo měsíční frekvencí. ČNB tato data (bez dalších zásahů a úprav) v agregované podobě zveřejňovala pravidelně každý týden (zpravidla každé pondělí).

Kromě týdenního reportingu ČNB zveřejňovala i data k ultimu měsíce (poprvé data k 31. 5. 2020). Měsíční výkaz ve srovnání s týdenními výkazy navíc k 31. 5. 2020 obsahuje též informace o objemu odložených splátek v průběhu moratoria, a to v návaznosti na zákonné moratorium i ostatní odklady poskytnuté bankami v souvislosti s COVID-19.

Ostatní informace o odkladech plátek i o využití záručních programů jsou v měsíčním výkaze ve shodné struktuře se strukturou týdenních výkazů. Oproti týdennímu výkazu je v měsíčním výkaze plné členění do jednotlivých odvětví.

Vzhledem k tomu, že 31. 10. 2020 vypršela platnost zákonného moratoria pro splácení úvěrů na základě zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19,  ukončuje ČNB publikování statistiky týkající se oblasti úvěrových moratorií. Poslední publikovanou statistikou z této oblasti je informace k 30. 10. 2020.

Informace o úvěrech v programech COVID budou nadále publikovány, změní se však frekvence jejich zveřejňování. Informace budou publikovány dvakrát za měsíc, a to data k 15. a k poslednímu dni měsíce.


Poznámky:

  • Poskytování záruk na úvěry ze strany EGAP nespadá pod dohled ČNB.
  • Za přijaté žádosti jsou považovány pouze ty žádosti, u nichž instituce jednoznačně identifikuje žadatele a jeho požadavek (např. produkt, kterého se žádost týká). 
  • Za schválené žádosti jsou považovány pouze takové žádosti, které prošly kompletním procesem vyhodnocení s kladným výsledkem posouzení (tj. vyhověly požadavkům všech zúčastněných stran).
  • Objem (kumulativně od zahájení poskytování) v případě moratorií představuje objem úvěru v době podání či schválení žádosti o odklad splátek. V případě COVID programů se jedná o schválený objem úvěru. 
  • Odvětvové členěních vychází z klasifikace dle NACE (viz sdělení ČSÚ z 18. září 2007)  a odpovídá členění standardně využívanému v dohledové a měnové statistice.
  • Definice „malých a středních podniků“, „úvěrů zajištěných obchodními nemovitostmi“, „úvěrů zajištěných obytnými nemovitostmi“ a „spotřebitelských úvěrů“ odpovídá definicím používaným v pravidelném reportingu institucí a to konkrétně ve výkazech FISIFE90, respektive FIKIFE90 (např. část FIK90_13 - Výkonné a nevýkonné expozice a nevýkonné expozice se selháním a znehodnocením, řádky 15, 16,18,19; viz https://apl.cnb.cz/ewi/gui/cnb/jsp/index.jsp?APPL=pmi&FO=364&COUNTRY=CZ&LANGUAGE=cs&CASBOD=26.12.2014&CONTEXT_DS_IID=6307 ).
  • Zveřejňovaná data jsou prostou agregací informací obdržených od jednotlivých úvěrových institucí na základě operativně zavedeného reportingu, jehož cílem je získat rychlé informace v přiměřené kvalitě.