Přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele

Mezi členskými státy EU probíhá spolupráce příslušných orgánů na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2394  o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů.

Nařízení zejména zmocňuje úřady jednoho členského státu k tomu, aby požádaly o zásah úřadu z jiného členského státu, a pro tyto účely definuje příslušné úřady. ČNB je jedním z takových úřadů. (Ústředním styčným úřadem v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu). Dále nařízení upravuje vzájemnou spolupráci a koordinaci postupu úřadů vícero členských států v případě rozsáhlých protiprávních jednání či podezření na taková jednání.

Nařízení upravuje zejména výměnu informací na žádost i notifikace bez žádosti. Pokud má dožadující kompetentní orgán důvodné podezření, že došlo k protiprávnímu jednání nebo k němu může dojít, může požádat orgán dohledu z jiného členského státu, aby provedl neprodleně šetření, zda k protiprávnímu jednání došlo (či existuje důvodné podezření, že k tomu může dojít). Dožádaný orgán tak na základě žádosti provede vhodné a nezbytné vyšetřování nebo přijme jiná vhodná a nezbytná opatření s cílem shromáždit požadované informace. Na žádost může dožádaný orgán také přijmout nezbytná a přiměřená donucovací opatření s cílem dosáhnout ukončení nebo zákazu protiprávního jednání. Na žádost může dožádaný orgán také umožnit příslušnému úředníkovi dožadujícího orgánu, aby doprovázel úředníky dožádaného orgánu při vyšetřování. Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti jen za vymezených podmínek, zahrnujících např. přesvědčení o nedůvodnosti žádosti.  Nařízení dále upravuje možnosti postupu při společných kontrolních akcích za účelem vymáhání dodržování právních předpisů jako účinného nástroje proti protiprávním jednáním porušujícím právní předpisy na ochranu zájmů spotřebitelů. Příslušné orgány mají za povinnost koordinovat svoji činnost v oblasti dohledu nad finančním trhem a vymáhání práva a mají přístup k elektronické databázi informací vedené Evropskou komisí. Evropská komise se může společných aktivit účastnit.