Ochrana spotřebitele

Odborná péče je jednou z oblastí, na které ČNB při své činnosti klade důraz. Předmětem dohledu v této oblasti je mimo jiné zkoumání, zda finanční instituce, které jsou v pozici poskytovatele finančních služeb, tedy v pozici silnější smluvní strany, postupují vůči spotřebitelům v souladu s právními předpisy (např. spotřebitele dostatečně a transparentně informují o relevantních skutečnostech, účtují jim poplatky a úroky či vyřizují reklamace v souladu s právními předpisy). Podání veřejnosti, kterými spotřebitelé poukazují na nedostatky v činnosti finančních institucí, proto představují pro činnost ČNB cenný zdroj informací.

1. Subjekty podléhající dohledu ČNB

ČNB je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem dohledu nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele na finančním trhu vybranými subjekty.

Jedná se zejména o následující subjekty:

 • banky a pobočky zahraničních bank,
 • spořitelní a úvěrní družstva,
 • obchodníci s cennými papíry a jejich vázaní zástupci,
 • investiční zprostředkovatelé a jejich vázaní zástupci,
 • pojišťovny,
 • penzijní fondy,
 • pojišťovací zprostředkovatelé,
 • pojistníci nabízející podnikatelským způsobem možnost stát se pojištěným,
 • subjekty oprávněné poskytovat a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, pokud podléhají dohledu ČNB,
 • akreditované osoby,
 • směnárny,
 •  platební instituce a zahraniční platební instituce, které vykonávají činnost na území ČR prostřednictvím své pobočky,
 • instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz, které vykonávají činnost na území ČR prostřednictvím své pobočky,
 • poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu,
 • vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu,
 • správci informací o platebním účtu, zahraniční správci informací o platebním účtu, kteří vykonávají činnost na území ČR prostřednictvím své pobočky,
 • držitelé poštovní licence, jejichž poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
 • centrální depozitář,
 • jiné osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů,
 • investiční společnosti,
 • samosprávné investiční fondy,
 • depozitáři a administrátoři investičních fondů, pokud se nejedná o banku,
 • organizátoři trhů s investičními nástroji,
 • provozovatelé vypořádacích systémů s neodvolatelností vypořádání,
 • provozovatelé platebních systémů s neodvolatelností zúčtování se sídlem v ČR.

U subjektů, které nepodléhají dohledu ČNB, vykonává dohled nad dodržováním povinností, které pro ně z právních předpisů vyplývají, Česká obchodní inspekce nebo jiný orgán určený zákonem o ochraně spotřebitele.

2. Působnost ČNB v oblasti ochrany spotřebitele

A. Obecná pravidla pro ochranu spotřebitele

ČNB vykonává dohled v oblasti ochrany spotřebitele nad dodržováním těchto pravidel:

 • Dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik
  Podle zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Taková praktika je zakázána.
 • Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele
  Podle zákona o ochraně spotřebitele nesmí prodávající při poskytování služeb spotřebitele diskriminovat. Obecně se diskriminací rozumí úmyslné či nedbalostní rozlišování, vyloučení, omezení nebo zvýhodnění na základě diskriminačního důvodu.
 • Dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení
  Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně poskytovaných služeb nebo informaci o ceně služeb jinak vhodně zpřístupnit.
 • Dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku
  Jedná se o smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail či internet). Pro spotřebitele je tento způsob pohodlný, ale možnost získat informace je omezenější než při jednání s poskytovatelem finanční služby. Proto občanský zákoník stanoví podrobně rozsah informací, které musí být povinně poskytnuty.
 • ČNB při výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele bere v potaz i dodržování pravidel stanovených v občanském zákoníku pro spotřebitelské smlouvy, jejichž neplnění může mít soukromoprávní následky, např. neplatnost takového smluvního ujednání.

B. Sektorová pravidla

Dohledu ČNB podléhá kromě kontroly obecných pravidel závazných pro oblast ochrany spotřebitele rovněž dodržování specifických povinností, které pro finanční instituce vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k danému sektoru (bankovnictví, pojišťovnictví, investiční služby, směnárny atd.)

Jde o dodržování povinností poskytovatelů/zprostředkovatelů finančních služeb stanovených např. následujícími zákony:

 • zákonem o platebním styku,
 • zákonem o spotřebitelském úvěru,
 • zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zákony upravujícími poskytování pojištění,
 • zákonem o směnárenské činnosti,
 • zákonem o oběhu bankovek a mincí,
 • zákonem o doplňkovém penzijním spoření.