Udržitelné finance

Udržitelné financování zohledňuje tzv. ESG faktory při rozhodování o investicích ve finančním sektoru, přičemž ESG faktory představují environmentální faktory (E), sociální faktory (S) a faktory udržitelného systému správy a řízení společností (G). Rozvoj udržitelných financí se promítá mj. do řady regulatorních iniciativ EU, které cílí na úpravu pravidel pro fungování finančních trhů. Problematika regulace udržitelných financí přitom prostupuje jak do sektorových právních norem, tak jde i o nově vytvářenou regulaci, která toho času upravuje zejména oblast transparentnosti týkající se atributů udržitelnosti finančních produktů či dopadů investiční činnosti subjektů finančního trhu na udržitelnost. V této části jsou uvedeny vybrané právní předpisy a další relevantní materiály pro oblast udržitelných financí.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů, přímo závazných předpisů EU a prováděcích právních předpisů vztahujících se k oblasti udržitelného financování se zaměřením na kapitálové trhy.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k oblasti udržitelného financování.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.