Správci nevýkonných úvěrů

Zákon v této oblasti stanovuje podmínky regulace pro subjekty spravující nevýkonný úvěr a obchodující na finančním trhu s bankovními úvěry (tato oblast byla doposud regulována pouze obecnou živnostenskou úpravou), a to včetně pravidel jednání s dlužníkem, kdy cílem je zajištění vyšší ochrany dlužníka.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky a opatření
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.