Platební instituce a instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu

Regulace v oblasti institucí platebního styku se týká– v různém rozsahu – osob, které získaly povolení nebo registraci pro činnost platební instituce, instituce elektronických peněz, vydavatele elektronických peněz nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Některé z těchto institucí jsou regulovány podobně jako banky a družstevní záložny. Banky a družstevní záložny mají též možnost poskytovat služby v oblasti platebního styku za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank nebo činnost družstevních záložen. Regulace průběhu platebního styku je samostatnou oblastí a tato stránka se jí nevěnuje.

Další praktické informace, např. o povolovacích a schvalovacích řízeních, informační povinnosti vůči ČNB apod., jsou k dispozici na samostatných stránkách.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky a opatření
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.