Ochrana spotřebitele a spotřebitelský úvěr

Regulace v této oblasti zahrnuje pravidla jednání subjektů finančního trhu se spotřebiteli. Speciální oblastí úpravy je spotřebitelský úvěr, kde je s účinností od 1. 12. 2016 rozšířen okruh subjektů podléhajících dohledu ČNB. Regulace v oblasti spotřebitelského úvěru se týká poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů a akreditovaných osob pořádajících odborné zkoušky podle zákona o spotřebitelském úvěru. V oblasti ochrany spotřebitele se regulace týká osob uvedených v § 44 odst. 1 zákona o České národní bance při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky nebo obdobného oprávnění k působení na území České republiky uděleného zahraničním orgánem.
Další praktické informace např. o působnosti ČNB v oblasti ochrany spotřebitele jsou k dispozici na samostatných stránkách.

 • Právní předpisy
  (Přehled zákonů a prováděcích právních předpisů vztahujících se k danému finančnímu sektoru. Přehled obsahuje i přímo závazné předpisy EU, pokud byly v daném sektoru vydány.)
  • zákony a přímo závazné předpisy EU
  • vyhlášky a opatření
 • Metodické a výkladové materiály
  (Přehled aktuálních úředních sdělení, stanovisek a odpovědí vztahujících se k zákonům a předpisům daného finančního sektoru.)
  • úřední sdělení
  • obecné pokyny evropských orgánů dohledu
  • stanoviska a odpovědi na dotazy
  • ostatní materiály
 • Konzultační materiály a návrhy
  (Nově připravované materiály, které ČNB uveřejňuje pro účely odborné diskuse nebo pro informaci účastníků finančního trhu.)

Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.