Metodické a výkladové materiály

Nařízení EMIR a jeho prováděcí předpisy stanoví mimo jiné požadavky na finanční i nefinanční instituce obchodující s mimoburzovními deriváty.

Dne 28. května 2019 byla v Úředním Věstníku EU publikována novela nařízení EMIR, tzv. EMIR Refit. Novelou jsou dotčeny některé povinnosti finančních i nefinančních protistran, viz dále.

Nařízení EMIR klade na protistrany obchodů s mimoburzovními (OTC) derivátovými smlouvami zejména tyto povinnosti:

 • Finanční instituce
  • Hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů
  • Zavést nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou clearovány přes ústřední protistranu
  • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • Informovat ČNB v případě, že nechce sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
  • Clearovat prostřednictvím ústřední protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů nebo pokud finanční instituce informovala ČNB, že nesleduje celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
 • Nefinanční instituce
  • Hlásit transakce s deriváty do registru obchodních údajů, s výjimkou vnitroskupinových transakcí, pokud je alespoň jedna smluvní strana nefinanční smluvní stranou a pokud byla udělena výjimka ze strany ČNB
  • Zavést nová pravidla pro řízení rizik týkající OTC derivátů, které nebudou vypořádávány přes ústřední protistranu
  • Sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv a v případě překročení stanoveného prahu (1-3mld EUR podle druhu OTC derivát) informovat ČNB a ESMA
  • Informovat ČNB v případě, že nechce sledovat celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
  • Clearovat prostřednictvím ústřední protistrany ty deriváty, u nichž bude stanovena povinnost clearingu, pokud došlo k překročení stanovených prahů nebo pokud nefinanční instituce informovala ČNB, nesleduje celkovou hodnotu uzavřených OTC derivátových smluv
 • Časový harmonogram EMIR Refit
  • Nařízení EMIR Refit vstoupilo v platnost 28. května 2019, většina ustanovení nabývá účinnost uplynutím 20 dnů od publikace, tedy dne 17. června 2019

Informování ČNB

 • Finanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení překročení clearingových prahů dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že finanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 4a nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Použije se jednotný ESMA formulář
  • oznámení počtu nepotvrzených transakcí (xlsx, 19 kB) dle čl. 12 odst. 4 nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení o sporech mezi protistranami OTC derivátové smlouvy dle čl. 15 odst. 2 nařízení EK č. 149/213 (e-mailem)
 • Nefinanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení překročení clearingových prahů dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že nefinanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Použije se jednotný ESMA formulář

Formuláře ESMA

 • Finanční a nefinanční instituce
  • oznámení o nesledování celkové hodnoty uzavřených OTC derivátových smluv dle čl. 4a a čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení o překročení clearingových prahů dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013
  • oznámení, že nefinanční smluvní strana již nadále nepřekračuje clearingový práh dle čl. 10 nařízení EMIR a prováděcího nařízení EK č. 149/2013

   Blíže viz stránky ESMA
   Oznámení se zasílají na EMIR-notifications@esma.europa.eu

Kdo je poskytovatelem služeb skupinového financování

Poskytovatelem služeb skupinového financování (tzv. crowdfunding) je právnická osoba usazená v EU, která poskytuje tyto služby ve smyslu nařízení (EU) 2020/1503 (externí odkaz) evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky (dále jen „ nařízení o crowdfundingu“).

Příslušným orgánem v ČR odpovědným za povolování a dohled nad poskytovateli služeb skupinového financování ve smyslu uvedeného nařízení je Česká národní banka.

Základní informace o poskytovatelích služeb skupinového financování

Cílem nařízení o crowdfundingu, které vstoupilo v platnost 10. listopadu 2021, je harmonizace právní úpravy poskytování služeb skupinového financování (nahrazuje dosavadní národní režimy, které existovaly v některých členských státech EU) a zjednodušení jeho přeshraničního poskytování stanovením jednotného souboru požadavků pro

 • poskytování služeb skupinového financování;
 • organizaci, povolování a dohled nad poskytovateli služeb skupinového financování služeb;
 • provoz platforem skupinového financování a
 • transparentnost a marketingovou komunikaci při poskytování služeb skupinového financování v EU.

Nařízení o crowdfundingu se vztahuje na právnické osoby poskytující služby skupinového financování spočívající v párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití platformy skupinového financování, které zahrnuje kteroukoli z těchto činností:

 1. umožnění poskytování úvěrů;
 2. umisťování převoditelných (investičních) cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování vydaných vlastníky projektů bez pevného závazku a přijímání a předávání pokynů klientů týkajících se těchto cenných papírů a nástrojů.

Působnost nařízení o crowdfundingu je však omezena na financování podnikatelských projektů do 5 mil. EUR za 12 kalendářních měsíců na jednoho vlastníka projektu. V souvislosti s využitím národní diskrece umožněné nařízením (EU) 2017/1129 (nařízení o prospektu) se nicméně v ČR do 10. listopadu 2023 uplatňuje snížený limit 1 mil. EUR za 12 kalendářních měsíců na jednoho vlastníka projektu.

V souladu s přeshraničními požadavky uvedenými v čl. 18 nařízení o crowdfundingu budou tedy moci po uplynutí přechodného období služby skupinového financování v členských státech EU poskytovat pouze právnické osoby usazené v EU a oprávněné jako poskytovatelé těchto služeb ve smyslu čl. 12 nařízení o crowdfundingu.

Otázky a odpovědi

Za účelem podpory sbližování aplikace nařízení o crowdfundingu je na webových stránkách ESMA (externí odkaz) průběžně publikován soubor otázek a odpovědí, které poskytují zájemcům odpovědi na možné otázky vyvstávající v souvislosti s praktickou implementací nařízení o crowdfundingu.

Odpovědi České národní banky na vybrané otázky týkající se nařízení o crowdfundingu (pdf, 435 kB)

Povolovací a schvalovací řízení

Informace k povolovacímu a schvalovacímu řízení naleznete na webových stránkách ČNB Povolovací a schvalovací řízení – poskytovatelé služeb skupinového financování.

 • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.