Finanční inovace

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

Česká národní banka (ČNB) si je vědoma potenciálu inovací založených na využití digitálních technologií zefektivnit fungování všech sektorů finančního trhu, zlepšit poskytování finančních služeb a přispívat ke stabilnější a odolnější reálné ekonomice České republiky.

ČNB proto rozhodla o vytvoření nového specializovaného komunikačního kanálu pro příjem dotazů od všech účastníků finančního trhu, které se týkají finančních inovací. Tento nový kanál nazvala jednoduše kontaktní místo pro FinTech (finanční technologie).

Cílem vytvoření kontaktního místa je podpora zavádění inovativních technologií na českém finančním trhu prostřednictvím aktivnější komunikace s účastníky trhu či zájemci o vstup na něj. Zřízení inovačního hubu nebo regulatorního sandboxu ČNB v současnosti neplánuje.

Hlavním prostředkem pro dosažení tohoto cíle je flexibilnější odpovídání na relevantní dotazy přímo související s finančními inovacemi. ČNB se bude tazatelům snažit, obdobně jako v případě zodpovídání kvalifikovaných dotazů, poskytovat pomoc při řešení nejasných regulatorních otázek (včetně licenčních a dohledových) s cílem usnadnit plnění povinností, které jim předpisy na finančním trhu ukládají.

Tazatelé by při zasílání svého dotazu měli vždy uvést, v čem konkrétně spatřují souvislost jejich činnosti s finančními inovacemi. Především by měli vysvětlit, v čem spatřují odlišnost popisovaného technologického řešení, obchodního modelu nebo jiných aspektů od produktů, služeb nebo procesů poskytovaných či využívaných v daném okamžiku na tuzemském finančním trhu.

Tato informace je nezbytná pro možnost posouzení, zda dotaz souvisí s finančními inovacemi a zda bude zodpovězen v rámci kontaktního místa, nebo zda bude k dotazu přistupováno jako ke kvalifikovanému. Hlavním rozlišovacím znakem „FinTech dotazů“ oproti kvalifikovaným dotazům je absence požadavku na vlastní právní posouzení dotazu jako podmínky pro jeho zodpovězení. Nicméně ani zřizované kontaktní místo nemá plně nahrazovat vlastní úsilí účastníků trhu nebo jejich poradců, přičemž případné zaslání vlastní analýzy a návrhu řešení umožní ČNB lépe pochopit předmět dotazu a zvýšit konkrétnost následné odpovědi.

Tazatelé mohou pro kladení dotazů souvisejících s finančními inovacemi využívat tento kontaktní formulář.

Další způsob komunikace v rámci kontaktního místa představují pravidelná setkání s FinTech komunitou i širší veřejností a kulaté stoly věnované konkrétním tématům spojených s finančními inovacemi. Cílem těchto setkání by mělo být umožnění vzájemného dialogu o problémech při implementaci inovací a možnosti jejich řešení v praxi. O těchto setkáních bude ČNB průběžně informovat na této stránce.

Podněty ohledně fungování kontaktního místa nebo návrhy témat na příští kulaté stoly můžete zasílat také na fintech@cnb.cz.

Kulatý stůl

V pátek 12. července 2024 se uskutečnil již devátý kulatý stůl kontaktního místa ČNB pro finanční inovace věnovaný prvním zkušenostem z aplikační praxe v oblasti crowdfundingu. Víc informací naleznete v aktualitě k této akci.

Často kladené dotazy

Pro lepší orientaci jsme níže připravili odpovědi na často kladené dotazy ohledně účelu a fungování kontaktního místa.

Finanční inovace (též financial technology nebo zkráceně FinTech) lze definovat zejména jako technologiemi umožněné inovace ve finančních službách, které by mohly vyústit v nové obchodní modely, řešení, procesy nebo produkty, a s nimi spojený významný dopad na poskytování finančních služeb jednotlivými subjekty.

Kontaktní místo slouží pro navázání a vedení komunikace mezi ČNB a účastníky trhu či zájemci o vstup na finanční trh v oblasti FinTech.

Použití nových technologií ve finanční oblasti může vést k řadě otázek spojených s regulací, licencováním nebo dohledovými aspekty činnosti ČNB. Prostřednictvím kontaktního místa se bude ČNB snažit pomocí odpovědí na tyto otázky vyjasnit a usnadnit přístup a fungování tazatelů na finančním trhu.

Kontaktní místo je určeno všem společnostem (novým i stávajícím), ale i jednotlivcům aktivním ve FinTech oblasti.

  1. Zadání dotazu prostřednictvím formuláře.
  2. Uvedení dostatečně konkrétního a adekvátního odůvodnění souvislosti řešení s finančními inovacemi (v čem spočívá, jak se liší od v současnosti používaných řešení).
  3. Kladené dotazy a popis inovace by měly být dostatečně konkrétní, aby na ně byla schopna dát ČNB jednoznačnou odpověď. Obecný popis zamýšleného nápadu nebude postačovat.
  4. Mezi relevantní informace patří i identita skutečného tazatele – adresáta vyjádření. Anonymní dotazy nebudou zodpovídány. V případě, že žádá o stanovisko zástupce klienta (advokát, auditor, jiný poradce), je potřeba identifikovat klienta, jehož jménem tazatel jedná.

Jakmile bude váš dotaz obdržen, posoudí tým odborníků z ČNB, zda dotaz souvisí s finančními inovacemi, a pokud ano, bude usilovat o jeho zodpovězení v co nejkratší možné lhůtě v rámci kapacitních možností a v závislosti na složitosti dotazu. V případě, že dotaz nebude souviset s FinTech, bude s ním nakládáno jako s kvalifikovaným dotazem, což bude typicky znamenat potřebu doplnit právní analýzu a návrh vlastního řešení. V případě, že dospějeme k tomuto rozhodnutí, vyrozumíme o tom tazatele co nejdřív.

  1. Stanoviska ČNB poskytnutá prostřednictvím kontaktního místa nenahrazují povolení či souhlasy udělované v licenčním řízení a nejsou nijak závazná, a to např. z důvodu, že podklady předložené pro účely stanoviska se mohou lišit od těch předložených v rámci řízení o vydání licence atd. ČNB si rovněž vyhrazuje právo pozměnit svá stanoviska zejména v případě změny relevantní legislativy, doplnění analýzy ze strany tazatele, změny skutkového stavu nebo při získání dalších dodatečných informací.
  2. Kontaktní místo neslouží k podávání informací mimo působnost ČNB (např. ohledně daňového režimu pro kryptoaktiva). Dotaz musí směřovat k výkladu právních předpisů upravujících oblast finančního trhu v působnosti ČNB nebo výkladu dohledové praxe.
  3. Kontaktní místo nemá nahrazovat vlastní úsilí účastníků trhu, popřípadě jejich právních a dalších poradců.