Výpisy z CRÚ

Pokud jste fyzická osoba – občan a požadujete výpis, obraťte se na Bankovní registr klientských informací (BRKI) (externí odkaz) provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB). V Centrálním registru úvěrů, který provozuje Česká národní banka, nejsou registrovány úvěrové závazky fyzických osob – občanů.

V Centrálním registru úvěrů jsou evidovány údaje o úvěrových závazcích právnických osob a fyzických osob podnikatelů.

V souladu se Zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších změn (§ 38a) (odkaz na Portál veřejné správy)  má klient právo seznámit se s informacemi, které jsou o něm vedeny v databázi CRÚ.

Požadavek na pořízení výpisu předává klient (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel) České národní bance prostřednictvím tiskopisu Žádost klienta o výpis Centrálního registru úvěrů. 

(pro vyplnění formulářů ve formátu .pdf použijte volně dostupný produkt Adobe Reader verze 9 nebo vyšší)

Společně s žádostí je nutné uhradit platbu za vystavení výpisu předem na účet ČNB 115-54186891/0710 (IBAN: CZ27 0710 0001 1500 5418 6891, BIC (SWIFT): CNBACZPP), jako VS (variabilní symbol) se uvede IČO klienta. Cena za vyhotovení výpisu je 400 Kč.

Klient může podat žádost v elektronické formě do datové schránky nebo v listinné formě na adresu provozovatele CRÚ. ČNB nedisponuje klientským centrem CRÚ, tudíž osoby oprávněné vydávat výpisy nemohou ověřovat podpisy. Z těchto důvodů vyřízení žádosti na počkání není možné. Pro úplnost uvádíme, že nepřijímáme žádosti podané prostřednictvím elektronické pošty.

Při podání žádosti se klient může nechat zastupovat na základě plné moci s úředně ověřeným/i podpisem/y. Plná moc musí být přiložena k žádosti (pozn. úředně ověřenou plnou moc lze zaslat i prostřednictvím datové schránky, ovšem pouze po konverzi úřední osobou). Zastupující osoba - žadatel při podání žádosti postupuje dle pokynů uvedených výše.

Žádost v elektronické formě se zasílá do datové schránky České národní banky (ID datové schránky je 8tgaiej, v části Obecné informace se uvede Věc: Výpis z CRÚ).

(pro vyplnění formulářů ve formátu .pdf použijte volně dostupný produkt Adobe Reader verze 9 nebo vyšší)

Za řádně podanou elektronickou žádost se považuje:

  • žádost, kterou klient náležitě vyplnil a odeslal ze své datové schránky (tj. z datové schránky právnické osoby nebo datové schránky fyzické osoby podnikatele)
  • žádost, kterou klient náležitě vyplnil, opatřil úředně ověřeným podpisem, zajistil si konverzi žádosti prostřednictvím úřední osoby (obecní úřad, notáři, matriční úřad, Czech POINT apod.) a odeslání z datové schránky úřední osoby (u právnické osoby musí být podpis proveden oprávněnou osobou, např. jednatelem společnosti, členem představenstva apod.

Žádost v listinné formě se zasílá na adresu provozovatele CRÚ:

Česká národní banka
Centrální registr úvěrů
Na Příkopě 28
115 03  Praha 1

nebo osobním podáním žádosti v podatelně ČNB.

(pro vyplnění formulářů ve formátu .pdf použijte volně dostupný produkt Adobe Reader verze 9 nebo vyšší)

Za řádně vyplněnou listinnou žádost se považuje originál žádosti opatřený úředně ověřeným podpisem (u právnické osoby provedený oprávněnou osobou např. jednatelem společnosti, členem představenstva apod.).

Za vyhotovení výpisu z CRÚ je klientovi účtována úhrada nákladů dle ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (pdf, 47 kB). Úhradu výpisu je třeba uhradit předem (před vystavením výpisu) na účet ČNB 115-54186891/0710 (IBAN: CZ27 0710 0001 1500 5418 6891, BIC (SWIFT): CNBACZPP), jako VS se uvede IČO klienta.

Vyhotovení výpisů pro klienty bank zajišťuje Česká národní banka, která odpovídá za technickou stránku zpracování výpisu a jeho distribuci žadatelům.

Podmínky uplatnění žádosti o výpis jsou uvedeny v Informacích pro klienta - žadatele o výpis z Centrálního registru úvěru (CRÚ) (pdf, 519 kB).

Česká národní banka je povinna vyřídit žádost o výpis ve lhůtě 30 dní. Obvyklá doba pro vyřízení je kratší.

Výpis je klientovi vystaven do 30 dnů po obdržení žádosti, která splňuje všechny náležitosti v souladu s podmínkami uvedenými v Informacích pro klienta - žadatele o výpis z CRÚ, a po připsání platby za výpis na účet ČNB. Pokud však žádost vykazuje nesrovnalosti nebo žadatel neuhradí platbu za vyhotovení výpisu na účet ČNB a v přiměřené lhůtě neprovede nápravu, nemůže ČNB výpis vyhotovit a je nucena žádost odmítnout.

Reklamace nesouladu věcného obsahu výpisu se skutečností uplatňuje klient zpravidla přímo u banky, která sporný údaj do databáze CRÚ předala (tj. banka, které klient dle výpisu dluží) a která je bezprostředně odpovědná za věcnou správnost registrovaných informací, nebo prostřednictvím příslušného zahraničního registru, pokud jsou reklamovány informace o úvěrových závazcích v zahraničí.


V České republice v současné době existují dva bankovní úvěrové registry: