Obsah CRÚ

V CRÚ jsou registrovány současné a potencionální úvěrové závazky:

 • právnických osob (s výjimkou bank a poboček zahraničních bank)
 • fyzických osob podnikatelů

Závazky uvedených osob jsou předmětem registrace bez ohledu na to, zda z hlediska jejich aktivit v České republice jde o daňového rezidenta nebo nerezidenta.

V CRÚ nejsou registrovány úvěrové závazky fyzických osob (občanů). Informace o úvěrových závazcích fyzických osob (občanů) jsou registrovány v Bankovním registru klientských informací (BRKI), který je provozován společností Czech Banking Credit Bureau, a.s. (CBCB).

Shromažďování úvěrových informací o klientech v registru provozovaném Českou národní bankou a sdílení těchto informací vymezeným okruhem účastníků CRÚ se opírá o ustanovení Zákona č. 21/1992 o bankách ve znění pozdějších změn (§ 38a).

Registraci v CRÚ podléhají pohledávky účastníků CRÚ. Mezi účastníky registru se řadí banky a pobočky zahraničních bank působících na území České republiky, případně další osoby stanoví-li tak zvláštní zákon.

Registrovány jsou jednotlivé úvěrové pohledávky účastníků CRÚ, tj.:

 • čerpané úvěry, vč. kontokorentních
 • debety na běžných účtech
 • nečerpané úvěrové rámce a přísliby
 • poskytnuté záruky a ručení
 • úvěrové ekvivalenty dalších vybraných podrozvahových pohledávek

Účastníci CRÚ jsou povinni registrovat své úvěrové pohledávky bez ohledu na jejich výši (s výjimkou debetů na běžných účtech s povinnou registrací nad 2 000 Kč).

CRÚ obsahuje v obdobích 09/2012 - 08/2018 rovněž informace o úvěrových závazcích právnických osob vůči věřitelům v zemích EU v celkové výši přesahující 25 000 EUR, které pocházejí z mezinárodní výměny dat mezi vybranými zeměmi EU (AT, BE, CZ, DE, FR, IT, ES, PT, RO). Tato mezinárodní spolupráce byla v roce 2018 ukončena z důvodu spuštění sběrného systému úvěrových dat ECB AnaCredit.

Obsahem měsíčně aktualizované databáze CRÚ jsou:

 • identifikační údaje klienta (IČO nebo evidenční číslo zahraničního subjektu, právní forma, obchodní název, adresa sídla, země sídla, atp.)
 • hodnoty pohledávky (celková výše pohledávky, aktuální zůstatek pohledávky, datum vzniku a údaje o splatnosti pohledávky, jistina a úroky po splatnosti, počet dnů po splatnosti, měna pohledávky, typy zajištění pohledávky, odvětvová klasifikace pohledávky, atp.)

Banky a pobočky zahraničních bank působící na území České republiky, případně další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon (účastníci CRÚ) mají přístup k:

 • úvěrovému zatížení klientů s údaji o souhrnných závazcích klientů vůči subjektům bankovního sektoru České republiky (zůstatky úvěrových pohledávek za klienty, vč. dluhu po splatnosti, členěné podle: typu pohledávek, účelu úvěru a pásem po splatnosti) a závazcích vůči zahraničním věřitelům
 • detailní databázi informací poskytnutých do CRÚ obsahující všechny vlastní údaje, které účastník CRÚ do databáze vložil

Informace o zůstatcích úvěrových závazků právnických osob v souhrnu větších než 25 000 € byly v letech 2012 - 2018 sdíleny a vyměňovány mezi vybranými zeměmi EU (AT, BE, CZ, DE, FR, IT, ES, PT, RO) na základě mezinárodní dohody. Tato mezinárodní spolupráce však byla v roce 2018 ukončena z důvodu spuštění sběrného systému úvěrových dat ECB AnaCredit. 

CRÚ obsahuje údaje podléhající bankovnímu tajemství. Poskytnutí údajů z databáze zákonným účastníkům CRÚ není porušením bankovního tajemství. Účastník CRÚ je však povinen k údajům o klientech jiného účastníka získaným z CRÚ přistupovat tak, jako by šlo o údaje o jeho vlastních klientech.

V souladu se Zákonem o bankách má klient, o němž jsou v CRÚ vedeny příslušné informace, právo požádat o pořízení výpisu z registru.

V CRÚ jsou dostupné informace o aktuálním stavu a o zpětné desetileté historii dlužných závazků klienta. Agregovaná forma úvěrového zatížení vylučuje možnost závazky dlužníka lokalizovat ve vztahu ke konkrétnímu účastníku CRÚ.

Za předpokladu dodržení předepsaných podmínek pro přístup k informacím CRÚ mohou účastníci CRÚ (banky a pobočky zahraničních bank působících na území České republiky, případně další osoby, stanoví-li tak zvláštní zákon) ověřovat úvěrové zatížení klientů prostřednictvím on-line dotazů. Údaje o úvěrovém zatížení všech vlastních klientů mají účastníci CRÚ k dispozici ve formě souhrnného měsíčního výstupu.

Závazná pravidla přístupu účastníků CRÚ k informacím v registru stanovuje podrobně: