Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?

Žádáme klienty Sberbank CZ, aby se s konkrétními klientskými dotazy obraceli na Sberbank CZ. Ta musí své klienty instruovat, jak mají v konkrétních případech postupovat. Pro své klienty zřídila Sberbank CZ speciální informační webovou stránku (externí odkaz).

 1. Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?
 2. Jaká je situace se Sberbank nyní? – aktualizováno
 3. Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?
 4. Výplata vkladů Sberbank CZ prostřednictvím Fondu pojištění vkladů
 5. Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?
 6. Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?
 7. Výplata náhrad vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ
 8. Hrozí, že klientům Sberbank budou zesplatněny smlouvy o hypotečním úvěru před datem fixace úrokové sazby?

 1. Co opatření ČNB vůči Sberbank CZ znamená?
  Česká národní banka odebrala Sberbank CZ bankovní licenci. Důvodem odebrání licence byla skutečnost, že Sberbank nebyla od 25. února 2022 schopna plnit své závazky vůči klientům.

  Rozhodnutí o odebrání bankovní licence nabylo právní moci 30. dubna 2022. Od tohoto data tak nesmí Sberbank CZ přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Veškeré právní úkony za Sberbank CZ nyní vykonává soudem jmenovaná likvidátorka.

 2. Jaká je situace se Sberbank nyní?
  Sberbank CZ po odebrání bankovní licence již nesmí přijímat vklady, poskytovat úvěry a vykonávat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

  Dne 2. 5. 2022 vstoupila Sberbank CZ do likvidace. Dne 26. 8. 2022 prohlásil Městský soud v Praze na Sberbank CZ a.s. v likvidaci konkurs. V konkursu se zpeněžuje majetek a výtěžek se rozděluje mezi věřitele. Pohledávky věřitelů Sberbank CZ vyplývající z účetnictví Sberbank CZ se pokládají za automaticky přihlášené podle insolvenčního zákona.

  Pro své klienty Sberbank CZ zřídila speciální informační webovou stránku (externí odkaz), kde by měli nalézt potřebné informace. Další informace ohledně pohledávek v konkurzu lze vyhledat v Insolvenčním rejstříku (externí odkaz).

 3. Jaké vklady jsou v České republice pojištěny? Do jaké výše?
  V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně do maximální výše ekvivalentu 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 % výše vkladu. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR a při splnění dalších zákonných podmínek.

  Fond pojištění vkladů chrání vklady u všech bank a družstevních záložen ČR, a pokud by v ČR působila zahraniční banka ze státu mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), tak také vklady u ní. Jedná se zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem.

 4. Výplata vkladů Sberbank CZ prostřednictvím Fondu pojištění vkladů
  Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka, která začala pojištěné vklady vyplácet 9. března 2022.

  Dne 28. června 2022 začal Garanční systém finančního trhu vyplácet tzv. zvýšené náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank CZ, a.s. Výplata bude probíhat po dobu tří let rovněž na pobočkách Komerční banky. Tato výplata zvýšených náhrad se týká pouze oprávněných fyzických osob, které do 28. dubna 2022 podaly o zvýšenou náhradu žádost a které doložily splnění zákonných podmínek pro její výplatu.

  Více informací o postupu výplaty vkladů pro všechny klienty Sberbank CZ najdete na stránkách Garančního systému (externí odkaz).

 5. Co mají dělat orgány samosprávy, například krajů, měst či obcí, pokud využívají služeb Sberbank CZ?
  Pojištění vkladů může získat pouze obec, které náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní a jejíž daňové příjmy podle uvedeného zákona dosahují nejvýše 500 000 EUR.

  Vklady obcí nejsou pojištěny automaticky. O pojištění svých vkladů musí obec požádat a doložit splnění zákonných podmínek. Žádost se podává bance, která musí následně obci vydat potvrzení o vzniku pojištění vkladů. Teprve pokud banka toto potvrzení vydá, je možné, aby byly vklady obce pojištěny. Toto potvrzení nelze vydat zpětně.

  Více informací o podmínkách pojištění těchto vkladů naleznete na: https://www.garancnisystem.cz/pro-obce. Pokud obec splní podmínky pro vznik pojištění vkladů, řídí se výplata jejich náhrad obecnými postupy pro výplatu náhrady vkladů. Připomínáme, že podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, mohou mít územní samosprávné celky (obce a kraje) a dobrovolné svazky obcí účty vedené u České národní banky.

 6. Sberbank měla za klienty i obce a města. Jak se dostanou ke svým penězům, které měly ve Sberbank uložené nad rámec pojištění?
  Pohledávky z nepojištěných vkladů obcí a měst budou řešeny (spolu s ostatními nepojištěnými pohledávkami – tj. pohledávky klienta nad 100 000 EUR) v rámci likvidace či insolvenčního řízení, jejichž předpokladem je ale nejdříve odnětí licence bance.

 7. Výplata náhrad vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ
  Náhrady za pohledávky z vkladů vedených na účtech advokátních úschov u Sberbank CZ začal Garanční systém vyplácet 16. 3. 2022, a to prostřednictvím poboček Komerční banky.

  Každá oprávněná osoba má nárok na náhradu ve výši 100 % vkladu předaného do advokátní úschovy, maximálně však do limitu 2 499 500 Kč na jednu osobu (ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24.995 Kč/EUR vyhlášeného ČNB ke dni 28. 2. 2022). Pokud oprávněné osobě vznikl nárok na náhradu za pohledávku i z jiného vkladu vedeného u Sberbank CZ, uvedená maximální částka se sníží o výši tohoto nároku.

  Garanční systém však upozorňuje, že zatím od Sberbank CZ obdržel podklady pouze pro část klientů, kteří měli v advokátních úschovách své prostředky. Konkrétně se jedná o 2781 klientů, což představuje zhruba 1 z celkového bankou uváděného počtu úschovních účtů. Všechny klienty Garanční systém informuje doporučeným dopisem.

  Podrobnosti v tiskové zprávě zveřejněné 16. 3. na webu GSFT (externí odkaz).

 8. Hrozí, že klientům Sberbank budou zesplatněny smlouvy o hypotečním úvěru před datem fixace úrokové sazby?
  Zákon o spotřebitelském úvěru tuto problematiku neřeší, obecně ale platí, že smluvní ujednání jsou platná po celou dobu fixace hypotéčního úvěru a zesplatnit úvěr lze většinou při jejich porušení, především pokud klient řádně nesplácí své závazky bance.

  Smlouvy, resp. „Všeobecné obchodní podmínky“ vážící se k nim, ale mohou obsahovat i jiné podmínky, které klient musí plnit a jejichž neplnění je považováno za vážné porušení smluvních podmínek (např. oznamování významných změn jako např. změna trvalého bydliště, změna jména apod.), a tudíž může vést k rozvázání takového smluvního vztahu.

  Záleží vždy na konkrétní smlouvě a konkrétních Všeobecných obchodních podmínkách.


S dalšími otázkami týkajícími se klientů Sberbank CZ se obracejte přímo na Sberbank CZ (externí odkaz). Banka musí své klienty instruovat, jak mají v konkrétních případech postupovat.

Aktualizováno: 30. 8. 2022

Zpět na seznam